Qualitat de la Recerca

Introducció Qualitat de la Recerca

Introducció

El Servei de Qualitat de la Recerca està a disposició dels grups de recerca i estructures de suport a la recerca de la UB i el grup UB per donar-los suport en tots els processos d’implantació, manteniment i reconeixement formal dels seus sistemes de gestió de la qualitat, segons els requeriments i necessitats que tingui cadascun d’ells. Així mateix, proporciona formació en qualitat, facilita la distribució controlada de les instruccions i procediments normalitzats de treball, i posa a disposició dels laboratoris de recerca diferents patrons per al calibratge d’equips  d’us comú.

FUNCIONS:

  • Promoure la implantació i el manteniment de sistemes de gestió de la qualitat en els grups de recerca que duen a terme transferència de resultats (bones pràctiques de laboratori, ISO9001, ISO17025, etc.), i donar-hi suport.
  • Dur a terme inspeccions i auditories per verificar el grau d’implantació als laboratoris dels sistemes de gestió de la qualitat.
  • Donar suport als laboratoris de recerca de la UB per garantir la traçabilitat en el Sistema Internacional d’Unitats de mesures proporcionades per equips d’ús comú.
  • Difondre el Codi de bones pràctiques en recerca de la UB i fer-ne el seguiment.
  • Dissenyar un model d’avaluació dels instituts de recerca propis de la UB i desenvolupar-lo.
  • Donar suport a la implantació de sistemes de gestió de qualitat als laboratoris docents.
  • Avaluar els programes de doctorat i suport per obtenir mencions d’excel·lència i fer-ne el seguiment.
  • Col·laborar amb el GAPER quan calgui des de l’Àrea de Recerca.

 


Comparteix-ho: