Qualitat de la Recerca

Introducció Qualitat de la Recerca

 

La Unitat de Qualitat de l’Àmbit de la Recerca dona suport als grups de recerca i estructures de suport a la recerca del grup UB en el disseny, implantació, manteniment i reconeixement formal dels seus sistemes de gestió de la qualitat. 

FUNCIONS:

  • Assessorar sobre la tria del sistema de gestió de la qualitat més adequat segons les activitats que es porten a terme: enfoc normatiu o legislatiu (ISO 9001, ISO 17025 o BPL) o bé  elements dels sistemes de qualitat per a la millora de la recerca.
  • Assessorar els usuaris en el procés d’implantació del sistema de gestió de la qualitat triat i col·laborar en la redacció de la documentació associada.
  • Realitzar les auditories internes, a petició dels usuaris, per verificar el grau d’implantació als laboratoris dels sistemes de gestió de la qualitat.
  • Actuar com a interlocutors en les auditories i inspeccions externes necessàries per obtenir les corresponents certificacions o acreditacions.
  • Gestionar el cicle de vida dels Procediments Normalitzats  i Instruccions de Treball dels usuaris que ho sol·licitin.
  • Assessorar els laboratoris de recerca del grup UB per garantir la traçabilitat al Sistema Internacional d’Unitats de mesures proporcionades per equips d’ús comú i proporcionar-los els patrons necessaris.
  • Fer les tasques pròpies de la Unitat de Garantia de Qualitat (verificació de protocols, inspeccions d’estudis i instal·lacions, auditories dels informes finals) i Arxiu en els laboratoris amb certificació de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).
  • Qualsevol altra del seu àmbit que li encomani la Direcció de l’Agència.

 


Comparteix-ho: