Comissió d'Usuaris de Biblioteca

Segons preveu l'article 36 del reglament de la Facultat de Psicologia:

 1. La Comissió d’Usuaris de Biblioteca desenvolupa un paper essencial per assolir els objectius de docents, d’investigació i d’extensió universitària assignats a la Facultat

 2. La Comissió d’Usuaris de Biblioteca té com a funció principal ser l’espai de comunicació entre el professorat, l’alumnat de la Facultat i els responsables del servei. La Comissió ha de vetllar perquè estiguin satisfetes les necessitats i els interessos de les diferents comunitats d’usuaris de la biblioteca

 3. La composició de la Comissió d’Usuaris de Biblioteca està formada per:

  • el degà o la persona en qui delegui, que la presideix

  • un professor representant de cada departament i/o secció departamental

  • un estudiant representant de la Junta de Facultat

  • el responsable de la Biblioteca del Campus Mundet

  • el responsable temàtic de la Facultat de Psicologia que exerceix les funcions de secretari de la comissió

 4. Són funcions de la Comissió d’Usuaris de Biblioteca:

  • participar en la gestió de la Biblioteca del Campus Mundet, especialment pel que fa a l’àrea temàtica de Psicologia

  • analitzar les propostes, els suggeriments i les reclamacions dels usuaris de la Biblioteca del Campus Mundet

  • participar en la selecció dels fons bibliogràfic i documental, d’acord amb les necessitats docents i de recerca de la Facultat

  • col·laborar en les polítiques de desenvolupament de la col•lecció de psicologia, tant pel que fa als materials tangibles, com als que es distribueixen per mitjà de xarxes informàtiques

  • ser informada dels desenvolupaments i de les polítiques de la Biblioteca

  • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa

Comparteix-ho: