Consell d’Estudis

Presentació

El Consell d’Estudis de l’ensenyament de Psicologia és el responsable de l’organització i seguiment de la docència. El Consell d'Estudis s'ocupa de totes les qüestions relacionades amb la docència del grau Psicologia, com ara:

 • Organitzar anualment l'ensenyament i els cursos dels que és responsable (fer la programació del grau establint el seu calendari acadèmic, fer l'encàrrec docent als departaments, distribuir l'aulari, assegurar l'avaluació dels i les estudiants...).
 • Valorar i fer seguiment de tots els plans docents de les assignatures de l'ensenyament
 • Vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries de l'ensenyament en el marc dels plans d'estudis i perquè la coherència s'adapti al Pla Docent de l'assignatura
 • Organitzar i supervisar el Pla d'Acció Tutorial de Psicologia
 • Valorar  l'adequació de les propostes fetes per empreses i institucions per tal de subscriure convenis de pràctiques extracurriculars

 

i, al llarg del curs acadèmic, atendre les incidències relatives a l'aplicació de la Normativa reguladora de l'Avaluació i Planificació docents (docents i estudiants) així com qualsevol qüestió relacionada que afecta al rendiment de l'estudiant o a la feina dels i les docents de l'ensenyament.

 

 

Actualment està constituït per 12 professors, dos per cada secció departamental que tenen encomanada docència en l'ensenyament, i per 12 estudiants. També hi assisteix a les reunions del consell un representant del personal d'administració i serveis.

 

PDI

 • M. Teresa Barrios Cerrejón: Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Rita Berger: Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Xavier Caldú Ferrús: Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • M.José Corral López: Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • Fernando Gabucio Cerezo: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • M. Josep Jarque Moyano: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Maria Jayme Zaro: Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • Dámaris Muñoz Cano:  Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • M. Isabel Núñez Peña: Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Ferran Pons Gimeno: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Tomeu Vidal Moranta:  Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Rosa Maria Vilaseca Momplet: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

 

Estudiants

 • Miriam Begdouri Villar. Units, millor
 • Carlos Cerezal Gómez. Units, millor
 • Andrea Donoso López. Delegania Feminista
 • Maribel Haro Martínez. SOM-Psicologia
 • Maria Mercedes Imberti Data. Units, millor
 • Carolina Ramírez Santos. Units, millor
 • Carmen Nicole Romero Chalaco. SOM-Psicologia
 • Emma Rourera Lázaro.Delegania Feminista
 • Bruna Tous Bullich. SOM-Psicologia
 • Priyanka-Ratna Vangelov Vadaali. Delegania Feminista
 

PAS      

David Cateura Sanz: cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència de Psicologia

 • Cap d'estudis

Dra. Maria Jayme Zaro (departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia) - consell_psico@ub.edu

Horari d'atenció (curs 2022-23, primer semestre):

Matins: Dimarts, de 10,30 h a 13 h i dijous, de 13 h a 14  h

Tardes: hores a convenir. Cal sol·licitar-ho per correu electrònic a: consell_psico@ub.edu

 • Secretària de cap d'Estudis

Sra. Marina Romay Escudero - consell_psico@ub.edu

 • Secretari del Consell d'estudis

Dr. Ferran Pons Gimeno (departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

 

Programes d'atenció a l'alumnat

El Consell d'Estudis és responsable dels següents programes:

 • Pla d'Acció Tutorial (1r curs) - Dra. Elizabeth Gilboy
 • PAT NERE,  Pla d'Acció Tutorial per a estudiants amb necessitats específiques de reforç educatiu  - tutoria, Dra. Maria Jayme
 • Programa TutorEsport UB, Pla d'Acció Tutorial per a estudiants d'alt nivell esportiu - tutoria, Dra. Maria Jayme

 

Treball Fi de Grau

El Treball Fi de Grau és una assignatura singular del Grau de Psicologia.

Coordinació - Dra. Maria José Corral

Comissió del Treball de Fi de Grau

 • Sra. Susana Aparicio - Secció Processos Cognitius
 • Dra. Magda Rivero - secció Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Dra. Dàmaris Muñoz - secció Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics
 • Dra. Montse Colell - Secció Psicobiologia
 • Dr. Esteve Espelt - Secció Psicologia Social
 • Dr. Jaume Turbany - Secció Psicologia Quantitativa

 

 

El funcionament del consell d'estudis es regeix pel seu reglament.

 

La comissió permanent està formada per un professor representant de cada departament, el mateix nombre d'estudiants, la cap d'estudis i el secretari del consell. Pot assistir amb veu i sense vot el representant del personal d'administració i serveis, membre del consell.

Són membres d'aquesta comissió (des del 14 de desembre de 2021 fins al 13 de desembre de 2022):

Professorat

 • Rita Berger: Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Xavier Caldú Ferrús: Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • M. Josep Jarque Moyano: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Maria Jayme Zaro, Psicologia Clínica i Psicobiologia (presideix la comissió)
 • M. Isabel Núñez Peña: Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • Ferran Pons Gimeno: Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació

 

Estudiants       

 • Andrea Donoso López. Delegania Feminista
 • Carolina Ramírez Santos. Units, millor
 • Emma Rourera Lázaro.Delegania Feminista
 • Priyanka-Ratna Vangelov Vadaali. Delegania Feminista

 

Personal d'Administració i Serveis       

 • David Cateura Sanz: Secretaria d'Estudiants i Docència de Psicologia

 

Funcions

 1. Assessorar la cap d'estudis
 2. Preparar les reunions del consell d'estudis, si escau
 3. Actuar com a òrgan col·legiat de representació del consell en els actes en els quals, per la seva naturalesa, no pugui ser present el consell
 4. Exercir les competències delegades pel consell d'estudis

La Comissió de Reconeixement d'Estudis està formada per un/a professor/a elegit/da entre els membres del consell, a proposta de la cap d'estudis. Pot assistir amb veu i sense vot un membre del personal d'administració i serveis, elegit pel seu col·lectiu.


Són membres d'aquesta comissió (des del 14 de desembre de 2021 a fins al 13 de desembre de 2022):

Professorat

 • Maite Barrios Cerrejón, Psicologia Social i Psicologia Quantitativa
 • M. José Corral López, Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • Fernando Gabucio Cerezo, Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Dámaris Muñoz Cano, Psicologia Clínica i Psicobiologia
 • Rosa Maria Vilaseca Momplet, Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació
 • Tomeu Vidal Moranta, Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

 

Personal d'Administració i Serveis

 • David Cateura Sanz: Secretaria d'Estudiants i Docència de Psicologia

 

Funcions

Estudia tots els expedients acadèmics dels estudiants i llicenciats i graduats que queden afectats, i emet un informe tècnic.


La comissió podrà assessorar-se sobre l'equivalència de programes de matèries, i altres aspectes relacionats, mitjançant consulta als departaments o als coordinadors d'assignatures.

 

 

 

La Comissió de Treball Pràctic revisa que les memòries de Treball pràctic, assignatura optativa de 3 crèdits, s'adeqüin al pla docent de l'assignatura i atorga les matrícules d'honor proposades pels docents, segons els següents criteris, acordats i aprovats pel Consell d'estudis ordinari 1/2006 de 14 de febrer:

1. El tutor o tutora ha d'autoritzar per escrit la proposta a matrícula d'honor de l'alumne que ha tutoritzat, fent constar les raons per les que fa la proposta, i lliurar-ho al consell d'Estudis juntament amb la memòria del treball que opta a la nota.

2. L'alumne ha de redactar un text de entre 6-8 pàgines màxim i adjuntar-ho a la memòria que ha de presentar. El text ha d'incloure un seguit de punts que s'especifiquen al pla docent de l'assignatura.

 

Els membres de la comissió de Treball pràctic avaluaran les propostes a partir del text elaborat pel candidat o candidata a matrícula d'honor. Específicament, puntuaran entre 1 i 7 els següents aspectes:

-Claredat en l’exposició de l’objectiu del treball

-Grau de connexió entre els coneixements i les habilitats adquirides d’una banda, i les tasques desenvolupades en l’assignatura de Treball pràctic

-Grau de maduresa en la valoració autocrítica que l’alumne fa de la millora en les competències professionals que aquest treball li ha permès aconseguir

 • Proposta de noves ofertes d'assignatures optatives: documentació a presentar al Consell d'Estudis i criteris de valoració per la seva aprovació, si escau:

 /portal/documents/1748627/6328541/Proposta+noves+optatives.pdf/3b07988d-7f62-ec89-3762-427657d62e61 

 

 

Actes de l'any 2022

3_2022:/portal/documents/1748627/6328541/03_consell_psicologia_2022_03_23.pdf/e224fb79-c943-61fc-1ff1-97812641679b

2_2022:/portal/documents/1748627/6328541/02_consell_psicologia_2022_03_03+%282%29.pdf/658e6dee-6c10-93f2-522d-9d580b4d9988

1_2022:/portal/documents/1748627/6328541/01_consell_psicologia_2022_02_14.pdf/27cba101-5e5d-cfde-a0b6-50329c5afb17

 

Actes de l'any 2021

7_2021: /portal/documents/1748627/6328541/07_consell_psicologia_2021_11_25.pdf/c7dcf186-95ef-780b-43fa-7ad84d30cc22

6_2021: /portal/documents/1748627/6328541/06_consell_psicologia_2021_05_04.pdf/23706017-aeb0-dd40-9300-39489beb8ade

5_2021: /portal/documents/1748627/6328541/5_2021_extraordinaria.pdf/d7d8d2a5-df88-bd88-1d84-f209be1733d3

4_2021: /portal/documents/1748627/6328541/4_2021_extraordinaria.pdf/17f2b600-a678-5da7-8f14-81c1292322a4

3_2021: /portal/documents/1748627/6328541/3_2021_extraordinaria.pdf/0f4aaf61-2b21-ba70-b7d9-3a3ba91193d3

2_2021:/portal/documents/1748627/6328541/2_2021_extraordinaria.pdf/e91088ef-2766-8028-9fb7-59729bc62c41

1_2021:/portal/documents/1748627/6328541/1_2021_extraordinaria.pdf/f203340c-f3f3-f6c0-940f-878e1231ccb5

 

Actes de l'any 2020

6_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+6_2020+ordinaria.pdf/4bf0cceb-dcc7-e1ab-e473-89cfa4648528

5_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+5_2020+extraordinaria.pdf/87f8f8a0-4c71-6e6e-0d89-3539bdc69b02

4_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+4_2020+extraordin%C3%A0ria+.pdf/5b3c3192-d7d7-5bf5-0c2e-5cf3825dfdbb

3_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+3_2020+extraordin%C3%A0ria+.pdf/d2cea579-fa10-4116-2d58-70127680c672

2_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+2_2020+extraordin%C3%A0ria.pdf/7aea152d-123e-f3a1-5527-8fa700f63756

1_2020: /portal/documents/1748627/6328541/Acta+1_2020+ordin%C3%A0ria.pdf/983ef436-73c4-9158-4868-bc9274f03af8

Actes de l'any 2019

4_2019: /portal/documents/1748627/6328541/4_2019_11_19_acta_ordinaria.pdf/06796ae6-9d74-7a38-975b-b6be9a163458

3_2019: /portal/documents/1748627/6328541/3_2019_07_11_acta+extraordinaria.pdf/cfeacafb-54c3-a891-997d-3095c0150ed7

2_2019: /portal/documents/1748627/6328541/2_2019_05_30_acta_ordinaria.pdf/82a7da8a-48ea-7082-4ff5-aadcd002181c

1_2019: /portal/documents/1748627/6328541/1_2019_04_26_acta_ordinaria.pdf/279a9441-e226-4a18-825d-1c93106cd423

 

Actes de l'any 2018

5_2018: portal/documents/1748627/6328541/5_2018_10_23_acta+ordinaria.pdf/8ab9a3b4-29fd-eb20-46cf-3241cc97f12a

4_2018: portal/documents/1748627/6328541/4_2018_06_01_acta_ordinaria.pdf/ad9dc34f-3f06-373d-2938-6458562da80e

3_2018: /portal/documents/1748627/6328541/3_2018_04_18_acta_extraordinaria.pdf/11001cee-4985-db70-d4ae-52762bca303a

2_2018: /portal/documents/1748627/6328541/2_2018_04_13_acta_ordinaria.pdf/f643a292-9d4b-4721-5243-0be4f1c2a9a9

1_2018: /portal/documents/1748627/6328541/1_2018_03_02_acta_ordinaria.pdf/d16601dd-8c86-576e-438e-be264f1760ed

Comparteix-ho: