Consell assessor

Què és?

La potenciació de la relació entre el sistema universitari i el seu entorn social i econòmic és una exigència àmpliament reconeguda en el marc de qualsevol anàlisi dels paràmetres que marquen el desenvolupament de la moderna societat del coneixement.

En aquest context es planteja la constitució del Consell Assessor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. La finalitat central del Consell és establir els nexes necessaris per mantenir una comunicació i diàleg permanents entre la Facultat i el seu entorn social, econòmic i professional. És evident que un centre universitari ha de ser sensible als canvis que es produeixen al seu voltant i a les demandes que se'n deriven pel que fa a la adequació de la seva tasca formativa i investigadora. De la mateixa forma, és important que la Facultat pugui donar a conèixer la seva activitat i que aquesta es tradueixi en una formació de qualitat i en la transferència de coneixement i tecnologia que contribueixi al creixement i desenvolupament social. En aquest context, aspirem a que el Consell Assessor incorpori una representació potent de la nostra societat més activa.

  1. Promocionar i enfortir les relacions entre la Facultat i l’entorn social, tant en els àmbits acadèmics com de recerca.
  2. Potenciar i difondre les titulacions impartides a la Facultat, així com la recerca que s’hi desenvolupa.
  3. Apropar les empreses i institucions públiques i privades a les activitats de la Facultat des d’una perspectiva de benefici mutu.
  4. Analitzar els canvis generals o específics de l’entorn per tal d’adequar l’oferta formativa a les necessitats i demandes de la societat.
  5. Potenciar la transferència de coneixement i tecnologia cap a l’entorn social i econòmic.
  6. Afavorir la integració en el món laboral dels estudiants dels ensenyaments de la Facultat.
  7. Estimular la participació de professionals de prestigi en tasques formatives, especialment en el nivell de postgrau.
  8. Donar a la Facultat una percepció més directa de la valoració professional i social dels seus titulats

El Consell té caràcter mixt i, d’acord amb això, s’estructura a partir de la participació d’una representació del món acadèmic i d’una representació social.

Pel que fa la representació interna, es preveu que siguin membres del Consell el degà de la Facultat, la vicedegana de relacions externes i els exdegans/nes de la Facultat que estiguin en actiu. La representació social s’articularà a partir de la presència d’entitats i associacions, empreses, administracions públiques, col·legis i associacions professionals, amb la perspectiva de cobrir l’ampli i creixent ventall d’àmbits d’aplicació o d’incidència de la Psicologia (salut, educatiu, social-comunitari, organitzacions, recursos humans, seguretat vial, comunicació, esportiu, etc.) . Hi participarà també un membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

Amb caràcter general, es preveu la realització d’una reunió plenària a l’any, destinada a analitzar els avenços assolits en relació amb els objectius marcats anteriorment i debatre possibles línies d’actuació, prioritats o objectius de cara al seu progrés futur. El deganat elaborarà cada any un informe d’activitats i línies de treball de la Facultat de Psicologia destinat al Consell Assessor.

Independentment de l’anterior, es podran acordar amb els membres del Consell altres trobades o reunions amb finalitats específiques. Es treballarà per obtenir la necessària projecció de la tasca del Consell i dels seus membres tant a nivell de la pròpia Universitat com externament a través dels canals de comunicació i difusió adients i , en el seu cas, de l’organització d’actes de caràcter acadèmic o social.

Comparteix-ho: