Comissions de coordinació de màster

La comissió de coordinació de cada titulació de màster està formada per representants dels centres, dels departaments i pel coordinador del màster. Les seves funcions fonamentals són:

- Proposar l'oferta d'assignatures de cada curs acadèmic a la comissió acadèmica del centre (CAC) perquè les aprovi, vetllant per la interrelació entre les matèries i les assignatures del títol. 

- Aprovar el pla docent i l'encàrrec docent suggerit pels departaments i elevar-los a la CAC per tal que hi doni el vistiplau. 

- Resoldre les sol·licituds de reconeixement dels estudiants. 

- Portar a terme la selecció i l'admissió dels estudiants. 

- Coordinar amb el centre la informació pública del màster. 

- Coordinar l'elaboració de l'informe de seguiment anual del màster i elevar-lo als òrgans competents del centre perquè l'aprovin. 

- En el cas dels màsters interuniversitaris, les funcions que li atorgui el conveni signat. 

 

Les funcions fonamentals del coordinador del màster són: 

- Vetllar pel desenvolupament correcte dels estudis. 

- Formalitzar l'encàrrec docent als departaments que hagi aprovat la comissió de coordinació del màster i que tinguin el vistiplau de la CAC. 

- Convocar com a mínim una vegada cada semestre la comissió de coordinació per avaluar les deficiències i esmenar-les. 

- Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat d'acord amb els criteris establerts per l'Agència de Polítiques i Qualitat de la UB. 

- En el cas dels màsters interuniversitaris, les funcions que li atorgui el conveni signat. 

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

  Dra. Adela Fusté Escolano 

  Dr. José Gutierrez Maldonado 

  Dr. Ernesto Magallón Neri 

  Dra. Maria Mataró 

  Dra. Dámaris Muñoz 

  Dra. Maribel Peró 

  Dr. José Ruiz Rodríguez 

 • Màster Universitari en Recerca en Comportament i Cognició

  Dr. Francesc Salvador 

  Dr. Josep Marco 

  Dr. Toni Rodríguez-Fornells 

  Dr. Antonio Andrés Pueyo  

  Dr. Joan López Moliner  

 • Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació - MIPE

  Dra. Anna Engel  

  Dr. José Luis Lalueza – Universitat Autònoma de Barcelona

  Dr. Moisés Esteban-Guitart – Universitat de Girona

  Dra. Montserrat Castelló – Universitat Ramon Llull

 • Màster Universitari en Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions

  Dr. José Navarro  

  Prof. Susana Díaz  

  Dr. Fernando Barbancho 

  Prof. Clotilde Tesón  

 • Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial

  Dr. Sergi Valera 

  Dr. Enric Pol 

  Dra. Mònica González – Universitat de Girona

  Dra. Núria Codina Mata 

  Dr. Jordi Tous – Universitat Rovira i Virgili

 • Màster Universitari en Mediació en Conflictes

  Dra. Imma Armadans 

  Dra. Isabel Viola  

  Dra. Esther Luna 

  Prof. Maria Munné 

 • Màster Interuniversitari en Psicogerontologia

  Dr. Feliciano Villar 

  Dra. Montserrat Celdrán 

  Dr. Rodrigo Serrat  

 • Màster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans

  Dra. Rita Chiesa – Università di Bologna

  Dr. Vicente Martínez-Tur – Universitat de València

  Dra. Leonor Pais – Universidade de Coimbra

  Dra. Marina Romeo 

  Dra. Nuria Tordera – Universitat de València

  Dra. Rita Berger 

  Sra. Alice Oliveira – Universidade de Coimbra

  Dr. José Mª  Peiró – Universitat de València

  Dra. Isabel Rodríguez – Universitat de València

  Dr. Sangiorgi Sergio – Università di Bologna

 • Màster Interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

  Dra. Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra – Universitat Politècnica de Catalunya 

  Dr. Rogelio López Bravo – Universitat Politècnica de Catalunya 

  Dr. Ramon Ferrer Puig  

  Dr. Fernando García Benavides – Universitat Pompeu Fabra 

  Dr. Pedro Manuel Rodríguez Mondelo – Universitat Politècnica de Catalunya 

  Sra. Carme López Árboles – Universitat Politècnica de Catalunya

Comparteix-ho: