Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per:

  • un 51 % de personal docent i investigador amb vinculació permanent a la universitat
  • un 9 % d’altre personal docent i investigador, inclós el personal investigador en formació
  • un 30 % d’estudiants, inclosos els de doctorat
  • un 10 % de personal d’administració i serveis
     

L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis a la Junta de Facultat es fa d'acord amb la normativa aprovada pel claustre universitari.

Les eleccions dels representants d'estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern, així com el termini i la renovació de la seva representació, es farà d'acord amb la normativa legal d'aquest col·lectiu.

La Junta de Facultat és presidida pel degà. També en formen part sense vot els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els caps d'estudis dels ensenyaments adscrits, el cap de secretaria i, si n'hi ha, l'administrador de centre, en el cas que no siguin elegits. També hi poden assistir els directors de departaments no adscrits al centre que imparteixin docència en el mateix.

El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà/ director, és fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior.

La participació dels membres de la Junta és personal i indelegable. Els membres de la Junta tenen l'obligació d'assistir a les sessions.

Qualsevol membre dels estaments adscrits a la Facultat pot assistir a les sessions de Junta amb veu però sense vot.

Comparteix-ho: