Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.
Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat. Són funcions de la Comissió de Qualitat: 

  • Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i compromisos de qualitat del centre,
  • Elaborar, aprovar i revisar el sistema d’assegurament intern de qualitat del centre (SAIQU),
  • Elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
  • Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'acord amb la legislació vigent,
  • Informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d'Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,
  • Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,
  • Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
  • Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
  • Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública d'interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.

Membres de la comissió de qualitat

 

Antonio Solanas Pérez   El degà delega la presidència en la vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants 
Montserrat Celdrán Castro  Secretària Acadèmica  
Montserrat Yepes Baldó

Vicedegana d'Afers Acadèmics i Estudiants (presidenta)

David Gallardo Pujol   Vicedegà de Recerca i Innovació
Mercè Martínez Torres Vicedegana d'Organització i Relacions Externes
Maria Jayme Zaro   Cap d’Estudis  
Anna Engel Rocamora   Coordinació Màster MIPE
Adela Fusté Escolano   Coordinació Màster MUPGS
José Navarro Cid   Coordinació Màster MUGDO
Immaculada Armadans Tremolosa Coordinació Màster MOMED
Sergi Valera Pertegàs Coordinació Màster MIIPS
Ferran Pons Gimeno   Coordinació Màster MURCC
Marta Gracia Garcia Direcció programa doctorat: DIPE  
Andrés Di Masso Tarditti

Direcció programa doctorat: Psicologia Social i de les Organitzacions  

Joan López Moliner   Direcció programa doctorat: Cervell, Cognició i Conducta  
José Gutiérrez Maldonado Direcció programa doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut
Rumen Manolov  Representant professorat  
José Vicente Pestana Montesinos Representant professorat  
Núria Amenós Alamo Representant PTGAS  
David Cateura Sanz   Representant PTGAS
Eva Alba Fernández Director/a CRAI  
Carmen Nicole Romero Chalaco Representant estudiants
Héctor Carmona Granados Tècnic de Qualitat

 

Comparteix-ho: