Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat  garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.
Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat:

  • Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat
  • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.
     

Membres de la comissió de qualitat

 

Antonio Solanas Pérez   El degà delega la presidència en la vicedegana d'afers acadèmics i estudiants 
Montserrat Celdrán Castro  Secretària Acadèmica  
Maribel Peró Cebollero

Vicedegana 

David Gallardo Pujol   Vicedegà  
Mercè Martínez Torres Vicedegà
Maria Jayme Zaro   Cap d’Estudis  
Anna Engel Rocamora   Coordinació Màster  
Adela Fusté Escolano   Coordinació Màster  
Montserrat Yepes Baldó Coordinació Màster  
Immaculada Armadans Tremolosa Coordinació Màster  
Enric Pol Urrutia   Coordinació Màster  
Ferran Pons Gimeno   Coordinació Màster  
Marta Gracia Garcia Direcció programa doctorat: DIPE  
Alvaro Rodríguez Carballeira

Direcció programa doctorat: Psicologia Social i de les Organitzacions  

Joan Lopez Moliner   Direcció programa doctorat: Cervell, Cognició i Conducta  
Jose Gutierrez Maldonado Direcció programa doctorat: Psicologia Clínica i de la Salut
Rumen Manolov  Representant professorat  
José Vicente Pestana Montesinos Representant professorat  
Jesus Ignacio García González Representant PAS  
David Cateura Sanz   Representant PAS  
Jordi Tremosa Armengol Director/a CRAI  
Virginia Tagliatti Bauducco Representant alumnat

 

Comparteix-ho: