Política i objectius de la qualitat

La Facultat de Psicologia té plantejat com a objectiu estratègic l'assoliment dels màxims nivells possibles de qualitat en les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió.

Aquest objectiu general es planteja en el context d’un conjunt de valors que han de conformar l'actuació de la Facultat, i que es relacionen amb el funcionament intern del centre (flexibilitat, agilitat, adaptació, integració de tecnologies), amb les persones i relacions (interacció, comunicació, treball en xarxa, qualitat de vida, atenció als estudiants) i amb el nostre entorn científic, social i professional (potenciació de relacions externes, internacionalització, qualitat com a imatge de marca).

El Pla Estratègic de la Facultat, a més de consagrar aquests valors com a marc de referència, estableix també un conjunt d'objectius relatius a cadascun dels àmbits d'actuació del centre. La perspectiva global és:

  • La d’una oferta formativa coherent, estructurada i actualitzada, amb una docència de qualitat i innovadora, que doni resposta a les demandes socials, les exigències de l’acreditació professional i la inserció laboral, en el marc del compliment global de les finalitats generals de l’educació superior.

  • L’increment de la implicació i participació del personal docent i investigador en activitats de recerca i transferència de coneixement, així com la quantitat i qualitat dels inputs i outputs de recerca, i el major desenvolupament del gran potencial aplicat de la nostra investigació.

  • La potenciació i millora de les relacions i la presencia publica de la Facultat amb l’entorn científic, social i professional i, alhora, la millora de la comunicació interna i el disseny d’actuacions que reforcin el sentiment de pertinença i la implicació de tots els estaments del nostre centre.

Una condició indispensable per a l’assoliment d’aquests objectius és el compromís i l’actuació destinats a assegurar la qualitat de les nostres activitats, garantint-ne la millora continua mitjançant l’adequada planificació, l’establiment d’indicadors de seguiment i de protocols de revisió.

Aquest compromís amb la qualitat s’ha de traduir en l’establiment d’un sistema de garantia interna de la qualitat públic, documentat, efectiu i subjecte a revisió periòdica.

Els objectius de qualitat fonamentals que es volen assolir són els següents:

  • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada com a norma de conducta, i proposar i establir les accions correctives i preventives necessàries

  • Oferir formació continuada i adequada a tot el personal per tal que adquireixi les competències necessàries per al bon exercici de les seves funcions

  • Establir un sistema de documentació del cicle de millora per assegurar la seva eficàcia i continuïtat

  • Establir, documentar i garantir l’eficàcia dels processos implicats mitjançant un conjunt d’indicadors adequat

  • Revisar i actualitzar periòdicament el sistema intern de garantia de qualitat

  • Difondre públicament i explicar els objectius i actuacions relatives a la qualitat

  • Establir mecanismes per tal de recollir idees i aportacions destinades a la millora de la qualitat

La Junta de Facultat assumeix i fa seus aquests objectius, i encomana a la Comissió de Qualitat del centre el desenvolupament de les actuacions destinades al desplegament i millora continuada del sistema intern d’assegurament de la qualitat, amb els corresponents informes periòdics a la Junta.

És voluntat de la Junta de Facultat revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l’objectiu de promoure la seva actualització i adaptació per tal d’assegurar l’avenç cap a la perspectiva global i els objectius ja definits i els que es vagin marcant en el futur.

Versió pdf

Revisat per la Comissió de Qualitat amb data 14 de desembre de 2009
Aprovat per la Junta de Facultat de Psicologia el 19 de febrer de 2010

Comparteix-ho: