Política i compromisos de qualitat

La Facultat de Psicologia és un centre compromès amb la millora contínua, de manera coherent amb els valors, missió i visió de la UB i la política de qualitat de la UB. En aquest sentit, dirigeix els seus esforços a l’assoliment dels màxims nivells de qualitat en les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, la innovació docent, la recerca, la transferència de coneixement i tecnologia, la divulgació del saber a la societat i la gestió universitària.

Aquest compromís es va iniciar amb la creació de la facultat el 1983, i es va formalitzar el 2008 quan va establir el seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat. El compromís de la Facultat amb la qualitat s’emmarca en uns valors transversals que com a centre volem defensar, com són: la igualtat i el valor de la diversitat, la inclusió social, la sostenibilitat i la responsabilitat social, la comunicació i la participació, i la qualitat i la internacionalització.

El Pla Director de la Facultat, a més de consagrar aquests valors com a marc de referència, estableix també compromisos en relació amb la gestió de la qualitat, que es concreten en:

  • Adaptar l’oferta formativa a les necessitats i reptes de la societat i els dels i les estudiants, acompanyant-los en tot el seu procés formatiu. Això implica un procés costant de desenvolupament d’una docència de qualitat i innovadora, que doni resposta a les demandes de la societat, les exigències de l’acreditació professional i la inserció laboral, en el marc del compliment global de les finalitats generals de l’educació superior. Potenciar la innovació en la docència i els projectes d’innovació docent.
  • Incrementar la implicació i participació del personal docent i investigador en activitats de recerca i transferència de coneixement, així com la quantitat i qualitat dels inputs i outputs de recerca. Millorar i ampliar les infraestructures necessàries per a desenvolupar una recerca i transferència de qualitat i competitives. Fer conèixer els nostres resultats a la ciutadania i al teixit empresarial, social i associatiu que pugui beneficiar-se’n.
  • Planificar i dissenyar una plantilla de PDI que doni resposta a les necessitats de formació i recerca, garantint en tot moment unes adequades condicions laborals que facilitin que la tasca es desenvolupa de forma eficient.
  • Potenciar i millorar les relacions i la presència pública de la Facultat amb l’entorn científic, social i professional i, alhora, millorar la comunicació interna i externa, a més a més d’actuacions que reforcin el sentiment de pertinença i la implicació de tots els estaments del nostre centre.


Una condició indispensable és el compromís i l’actuació destinats a assegurar la qualitat de les nostres activitats, garantint-ne la millora continua mitjançant l’adequada planificació, l’establiment d’indicadors d’avaluació i seguiment i de protocols de revisió. Aquest compromís amb la qualitat s’ha de traduir en l’establiment d’un sistema de garantia interna de la qualitat que sigui públic, documentat, efectiu, subjecte a revisió periòdica i, per tant, avaluable.

 

Política i compromisos de Qualitat (juny 2022)

 

Revisat per l'equip deganal en data juny de 2022.
Aprovat per la Comissió de Qualitat de la Facultat de Psicologia el 12 de juliol de 2023.
Ratificat per la Junta de la Facultat de Psicologia el 19 de juliol de 2023.

Comparteix-ho: