Pla Director

El Pla Director es compon de set eixos que inclouen diversos objectius estratègics amb accions a desplegar per al seu assoliment:

1. acadèmic-docent
2. recerca i transferència
3. personal
4. relacions institucionals i internacionalització
5. qualitat
6. comunicació, compromís social i participació
7. equipaments i infraestructures


Durant el període de gestió 2022-2025, que excepcionalment serà de tres anys, proposem seguir impulsant aquests eixos dins d’una concepció de millora contínua. Tots aquests eixos a desenvolupar s’emmarquen en uns valors transversals que com a equip i com a centre volem defensar, com són:

Pla Director de la Facultat de Psicologia

Elaborat per l’equip deganal el juny de 2022
Revisat per l'equip deganal el desembre de 2023
Aprovat per la Junta de la Facultat de Psicologia el 19 de març de 2024

Comparteix-ho: