Revisió i millora

El SAIQU de la Facultat de Psicologia disposa de processos específics de qualitat que regulen i gestionen la revisió tant del mateix sistema d’assegurament intern de la qualitat (PEQ011), com de les titulacions que hi queden sotmeses (processos específics de qualitat del marc VSMA: PEQ020, PEQ021, PEQ022, PEQ023 i PEQ024), com de la gestió documental del SAIQU (PEQ012).

El SAIQU de la Facultat Psicologia es revisa de forma periòdica i sistemàtica amb l’objectiu de millorar els seus processos i procediments, així com les seves titulacions. Per fer-ho, analitza les dades, indicadors, enquestes i informes de fonts internes i externes de la facultat i de la UB.

Els Informes de Seguiment de Centre (ISC) i els Autoinformes d’Acreditació són els instruments per a revisar les titulacions i donen com a resultat el pla de millores de les titulacions sota l’abast del SAIQU.

 

La Comissió de Qualitat revisa periòdicament el SAIQU-Psicologia i proposa accions de millora. El resultat d’aquesta revisió és l’informe de revisió del SAIQU i el pla de millores del SAIQU que se’n deriva, el qual s’incorpora al pla de millores del centre.