SAIQU – Psicologia

El SAIQU és el Sistema d'assegurament intern de la qualitat, que integra totes les activitats relacionades amb la garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials de la Facultat.

El SAIQU intervé en tots els processos que es relacionen amb l'aprovació, el seguiment i l'avaluació de les titulacions, d'acord amb la legislació vigent i en el marc VSMA. La seva finalitat és garantir l'assoliment dels objectius associats a la formació i la seva millora contínua.

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d'un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

1. Política i Compromisos de qualitat

El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns compromisos de qualitat establerts i accessibles públicament, vinculats a tots els eixos del SAIQU del centre i a les seves titulacions.
 

2. Disseny de l'oferta formativa

El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l'oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l'aprovació, el control, l'avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels seus ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l'eventual suspensió del títol i l'atenció als suggeriments i les reclamacions.
 

3. Desenvolupament de l'ensenyament i d'altres actuacions orientades als estudiants
El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d'afavorir l'aprenentatge de l'estudiant.


4. Personal acadèmic i personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

El centre disposa de mecanismes que asseguren que l'accés, la gestió i la formació del professorat (PDI) i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.


5. Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l'aprenentatge de l'alumnat.


6. Resultats de la formació

El centre disposa de procediments que li permeten garantir la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments a partir de l’anàlisi dels resultats de l'aprenentatge, de la inserció laboral i ocupabilitat i de la satisfacció dels diferents grups d'interès.


7. Informació pública

El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d'informació actualitzada relativa a les titulacions, a les activitats que es duen a terme a la facultat, i a tota la resta d’àmbits d’actuació que es despleguen al centre, passant per la docència, la recerca, la mobilitat i la qualitat.

El SAIQU s'articula al voltant de dos elements destacables: d’una banda, la tasca de la Comissió de Qualitat, de seguiment, control, revisió i actualització dels procediments de qualitat i, d’altra banda, dels processos i altres eines que regulen la implementació, gestió  i mesura dels diferents àmbits d’actuació del centre.