Funcions

Les funcions de la Junta de Facultat són:

 1. Elaborar i aprovar-ne el reglament, que ha d'incloure les normes de funcionament de la Junta,
 2. Elegir-ne el degà,
 3. Escollir els representants per integrar els òrgans col·legiats de govern,
 4. Coordinar l'organització dels diferents ensenyaments,
 5. Proposar, d'acord amb el que estableix el Títol IV de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, la impartició de nous ensenyaments al Consell de Govern perquè siguin aprovats,
 6. Elaborar els plans d'estudis i elevar-los al Consell de Govern perquè siguin aprovats,
 7. Determinar, d'acord amb els criteris fixats per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, el nombre de consells d'estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d'ells, com també establir-ne els mecanismes de coordinació,
 8. Organitzar ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com també cursos d'especialització, reciclatge i extensió universitària,
 9. Aprovar les directrius d'actuació i establir els criteris bàsics d'organització i coordinació de les activitats docents,
 10. Participar en l'elaboració de la relació de llocs de treball i en els canvis de denominació, amortització, minoració i redistribució de les places docents,
 11. Proposar els membres de les comissions d'accés i contractació de personal acadèmic, d'acord amb el que estableix l'Estatut de la Universitat de Barcelona,
 12. Organitzar els serveis i laboratoris necessaris per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i el suport de la recerca, i impulsar la realització d'activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària,
 13. Proposar despeses en infrastructura per a la recerca, suggerir-ne les prioritats i vetllar pel suport a la recerca,
 14. Dur a terme la matriculació de l'alumnat i el seguiment del seu currículum,
 15. Resoldre els trasllats, aprovar els complements de formació i establir els criteris de convalidació d'assignatures i de reconeixement de crèdits, d'acord amb el que hagi regulat el Consell de Govern,
 16. Proposar les modificacions, la requalificació i la redistribució del personal d'administració i serveis que tenen adscrit i participar en els procediments de provisió dels llocs de treball,
 17. Proposar inversions en obres majors i en obres de conservació, i fer-ne el seguiment,
 18. Participar en la gestió de les biblioteques i dels altres serveis generals de suport a la docència i la recerca, i coordinar-ne el funcionament segons les necessitats del centre,
 19. Gestionar, administrar i fer públics els recursos atribuïts pel Consell de Govern,
 20. Proposar al Consell de Govern l'establiment de convenis amb altres centres i institucions,
 21. Impulsar la creació de serveis externs de Psicologia, que tinguin com a finalitat la formació de l'alumnat, la recerca i la atenció a la comunitat universitària i, per extensió, a la societat,
 22. Recolzar les publicacions pròpies de la Facultat,
 23. Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en el centre de manera coordinada amb els departaments per tal de garantir unes condicions segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia, i
 24. Totes les altres competències que l'Estatut i els reglaments de la Universitat de Barcelona els atribueixin.
Comparteix-ho: