Sostenibilitat

ods

La societat està cada cop més conscienciada de la importància que té la sostenibilitat (no només mediambiental, sinó també econòmica i social), sobretot arran de l’aprovació per part de les Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) l’any 2015 (enllaç: Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible (un.org).

La Universitat de Barcelona ha elaborat un document marc amb els objectius que s’han d’assolir a la UB de cara a l’agenda 2030, i publica periòdicament un informe de sostenibilitat (enllaç al document). L’OSSMA (Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Universitat de Barcelona) és l’entitat que, dins de la UB, s’ocupa dels aspectes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat.

La sostenibilitat a la Facultat de Química

Des de la facultat estem treballant en una sèrie de mesures dins de l’àmbit de sostenibilitat. Així, des de l’any 2004 tenim en marxa el Centre de Transferència de Residus Químics, que s’ocupa de la gestió de residus de laboratoris, tant de recerca com de docència. Com mostra del seu volum d’activitat, durant l’any 2021 s’han gestionat 20 tones de residus dels laboratoris.

Estem posant en marxa un magatzem de productes químics, on es podran dipositar els productes químics que deixin de ser útils als grups de recerca o laboratoris de docència que els hagin adquirit, per tal que es puguin reutilitzar per altres grups.

I també estem treballant en altres mesures d'abast potser no tan ample, però també importants per millorar la sostenibilitat de la facultat. Entre elles podem destacar les següents:

• S’han instal·lat dispensadors d’aigua potable a la facultat en col·laboració amb l’OSSMA

• S’han instal·lat contenidors de paper per la destrucció de documents. Hi ha un a cada planta de l’edifici.

•  S’ha fet un pla de gestió de residus de la docència pràctica, que serà molt útil pel professorat de pràctiques, per l’alumnat i també pel PAS encarregat de la gestió de residus.

• S’està treballant en la instal·lació de punts de reciclatge que aglutinin els diferents contenidors, per tal de fomentar la recollida selectiva.

•  S’està substituint paulatinament la il·luminació per altra amb menys consum energètic.

D’altra banda, estem estudiant quines mesures es poden implementar per disminuir l'empremta de carboni del transport a la facultat, així com del menjar que s’hi consumeix.

Sostenibilitat a la docència

També estem treballant en la inclusió de conceptes de sostenibilitat en la docència dels graus i màsters que s’imparteixen a la facultat. Com a primer pas, s’ha proposat que en els TFG i els màsters s’inclogui un apart especificant quins són els objectius de desenvolupament sostenible que estan relacionats amb el treball realitzat, i s’ha elaborat un document amb suggeriments per redactar-lo. Enllaç a la guia.

Comparteix-ho: