10 Consells per al treball escrit del TFG

10 passos

1. PARTS DEL TREBALL

Tingueu en compte les característiques pertinents de cada part del treball: portada, índex, resum, introducció, desenvolupament, conclusions, bibliografia i annexos.

logo_criteris

2. COS

Assegureu-vos que el text segueix un ordre lògic. S’acostuma a dividir en tres parts: introducció (presentació del tema d’estudi, l’objectiu, la metodologia de treball, el context en què es desenvolupa i les hipòtesis inicials del tema d’estudi), desenvolupament (divisió del tema per capítols) i conclusió (resum i plantejament de les conclusions i síntesi dels punts clau del treball).

logo_criteris

3. FORMAT

Sigueu coherents amb el tipus de font i els estils dels títols i subtítols. Separeu gràficament els paràgrafs, justifiqueu-los equitativament i trieu un interlineat que faciliti la lectura. Us pot ser útil triar una plantilla del processador de textos.

logo_criteris

4. PARÀGRAFS

Distribuïu cada idea en un paràgraf. Distribuïu el text en paràgrafs equilibrats que convidin a llegir el text. Les oracions han de ser breus, sense gaires incisos per facilitar la lectura. Podeu fer servir l’ordre natural de la frase: subjecte + verb + complements.

logo_criteris

5. ADEQUACIÓ

Utilitzeu un llenguatge formal i neutre. Com que es tracta d’un treball acadèmic adeqüeu el grau de formalitat del text a partir de la forma impersonal o la primera del plural i mantingueu-la al llarg del treball. També heu d’adequar el text a l’objectiu comunicatiu i al coneixement que els lectors tenen sobre el tema.

logo_criteris

6. CLAREDAT

Demostreu un bon coneixement i domini del tema. És a dir, seleccioneu bé la informació i establiu l’ordre de redacció (per importància, interès personal, cronologia, etc.). Assegureu-vos que el missatge sigui clar i concís en tot el treball.

7. ESTRUCTURA

Organitzeu el treball segons les parts que ha de contenir de manera estructurada, ordenada i cohesionada. Feu que les idees avancin amb un ordre coherent i utilitzeu connectors i marcadors textuals per facilitar la lectura, l’organització de les parts del text i la connexió entre frases i paràgrafs.

logo_criteris

8. LÈXIC

Garantiu que el lèxic sigui variat, ric i genuí tenint en compte el destinatari, el grau de formalitat i el propòsit del treball. Feu un bon ús de la terminologia específica del tema i busqueu les paraules més precises per expressar les idees i que no tinguin sentit genèric, inadequat o vague. Utilitzeu un llenguatge igualitari, just i respectuós.

logo_criteris

9. REFERÈNCIES I CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES

Referencieu sempre d’on prové qualsevol informació que no sigui l’original de l’autor del treball, tant si són citacions literals com si es parafrasegen. És recomanable combinar les citacions amb reflexions pròpies i ben argumentades.

logo_criteris

10. REVISIÓ

Assegureu-vos que el text és correcte pel que fa a la gramàtica i que no conté errors de picatge. Deixeu reposar el text i feu-ne una revisió visual (tipus de lletra, títols, paginació, marges, interlineat, espais de més, etc.) i gràfica. Reviseu l’ortografia, la puntuació, la sintaxi, els connectors, l’estructura global i dels paràgrafs, l’estil, el sentit global del treball i les convencions (abreviatures, símbols, xifres, ús no sexista de la llengua, majúscules i minúscules, citacions i referències). Podeu utilitzar el CUB per a qualsevol consulta i les llistes de control per repassar tots els aspectes.

logo_criteris