Rúbrica d’avaluació de l’exposició oral del tfg

LLENGUATGE NO VERBAL
  Adequat Poc adequat Inadequat
Seguretat S’ha mostrar serè i sense nervis per transmetre a l’auditori un discurs rigorós i eficient. S’ha mostrat una mica nerviós i ha llegit en algun moment puntual. S’ha mostrat molt nerviós i llegia constantment els papers.
Gestualitat La postura i els moviments han estat naturals i han facilitat o complementat la comprensió de l’exposició oral. Els moviments s’han vist una mica forçats, però en general se n’ha sortit bé. La postura i els moviments han estat molt forçats.
Mirada Ha mantingut i repartit el contacte visual. Ha mirat tota l’estona al mateix punt. Li costa aixecar la mirada.
Veu El ritme ha estat variat, la pronúncia clara i el discurs dinàmic en relació al ritme, velocitat i entonació. Hi ha hagut algun problema en el ritme, la pronúncia, el ritme, la velocitat o l’entonació. El discurs és monòton.
Gestió del temps La durada de la presentació ha estat adequada, controlant el temps pertinent dels diferents apartats del treball i preveient possibles interaccions. La durada ha estat força adequada, però en algun moment no ha controlat prou el temps. No ha planificat bé el temps i la durada de la presentació no ha estat adequada, no ha pogut presentar totes les parts del TFG.
LLENGUATGE VERBAL
  Adequat Poc adequat Inadequat
Presentació inicial S’ha presentat i ha fet una breu presentació del TFG. S’ha presentat, però no ha fet una breu presentació del TFG. No s’ha presentat o no ha fet una breu presentació del TFG.
Adequació Ha mantingut el grau de formalitat al llarg del discurs i al coneixement de la matèria que té l’audiència. En algun moment perd la formalitat. El grau de formalitat no és prou adequat. Ha utilitzat mots crossa (doncs, si, eh, d’acord, etc.) o coixins fonètics (mmm, aaaa, etc.)
Claredat El contingut de l’exposició ha estat molt clara, ha donat la rellevància que els corresponia als diferents apartats del treball. No ha destacat prou bé algun dels apartats rellevants del TFG. No ha exposat prou clarament el contingut de l’exposició.
Estructura Ha seleccionat i ordenar els continguts de la seva exposició. Ha creat un eix vertebrador que uneix les diferents idees i garanteix la continuïtat del discurs. L’exposició ha estat força ordenada, però costava seguir-lo en algun moment, perquè no es feien servir gaires connectors. Els mecanismes de cohesió no són els adequats. O no ha seleccionat i ordenat els continguts de l’exposició.
Lèxic S’ha utilitzat un llenguatge just, igualitari i respectuós. I ha garantit unes estructures sintàctiques i un lèxic variat, ric i precís. El lèxic ha estat adequat, però no era variat ni ric. Les oracions i el vocabulari han estat massa senzills. Ha utilitzat mots multiús: cosa, realitzar.
 Gestió de les preguntes Ha respost de forma clara i precisa totes les preguntes que se li han plantejat i amb les seves respostes ha completat i ampliat alguns aspectes de la seva exposició. Ha contestat a totes les preguntes de forma breu i insegura. Li costa respondre a preguntes imprevistes.
MITJANS DE SUPORT
  Adequat Poc adequat Inadequat
Estructura de la presentació Segueix el guió presentat a l’inici. Segueix un ordre de presentació, excepte en algun punt. Es perd en les explicacions, no segueix cap ordre.
Estil i format de presentació (tipus lletra, colors, etc.) Els colors, la plantilla, i la mida del text són adequats. El format és homogeni. El format és força homogeni, però en algun moment no és prou adequat; o les diapositives no segueixen el mateix estil. El format no és adequat, no facilita la llegibilitat
Vocabulari Precís amb tecnicismes adequats a la situació comunicativa. Força adequat, però algunes paraules no són prou formals.  Massa senzill o informal.
Ortografia No hi ha errors ortogràfics. Es detecta algun error, però costa identificar-lo. Hi ha diversos errors que fan perdre la fiabilitat del treball.