Rúbrica d’avaluació del treball escrit del tfg

Adequat Poc adequat Inadequat
Format i parts del treball El treball inclou totes les parts requerides (índex, introducció, cos, conclusions, bibliografia, etc.).

Tant les convencions adoptades (abreviatures, majúscules, etc.) com els elements tipogràfics (cursiva, cometes, etc.) segueixen el mateix criteri durant tot el treball.

El treball no inclou alguna de les parts requerides i, en ocasions, hi ha parts que no queden clarament diferenciades.A vegades es troben incoherències pel que fa a les convencions i elements tipogràfics que apareixen al llarg del treball. El treball no inclou moltes de les parts requerides o es troben barrejades sense una separació clara ni lògica.No hi ha cap tipus de criteri a l’hora de fer servir convencions i elements tipogràfics dins del text.
Redacció El fil conductor del treball està seqüenciat de manera lògica. Les idees exposades progressen a través de paràgrafs i apartats correctament estructurats. La redacció del treball és clara i entenedora. El fil conductor del treball es pot perdre en algun punt de la lectura. A vegades, les idees perden la seva progressió pel fet que els paràgrafs i apartats no estan prou estructurats. La redacció del treball pot resultar dificultosa i poc fluida. El fil conductor del treball no és gens clar. Les idees no tenen cap tipus de progressió, ja que els paràgrafs i apartats estan desordenats. La redacció del treball resulta força incomprensible.
Registre S’ha emprat un registre formal adequat a les característiques del treball i s’ha tingut en compte el públic al qual va dirigit. S’ha emprat un registre formal de manera força constant, tot i que en ocasions es troben aspectes informals de redacció. El públic no sempre s’ha tingut present, ja que hi ha variacions notables entre una explicació massa tècnica i una de massa planera. S’ha emprat un registre més aviat informal al llarg del treball. La redacció en conjunt és massa tècnica o massa poc específica, sense tenir en compte els destinataris.
Lèxic El lèxic i la terminologia emprats són precisos i adequats a l’àmbit acadèmic. S’usa un vocabulari ric i sense repeticions que no fa del text una lectura monòtona. El lèxic i la terminologia emprats no són del tot precisos i adequats a un àmbit acadèmic. Es troben algunes repeticions causades per la mancança d’un vocabulari prou ampli. El lèxic i la terminologia emprats no són precisos ni adequats a un àmbit acadèmic. Es troben massa repeticions i un vocabulari pobre que comporta vaguetats.
Ortografia El text demostra un bon ús de la gramàtica (ortografia, sintaxi, puntuació, etc.) Ha passat per un corrector ortogràfic i ha estat revisat a consciència pel propi autor per detectar els errors de picat. El text conté algun error gramatical i errors de picat que ni el corrector ortogràfic ni la revisió de l’autor han detectat. El text conté molts errors gramaticals i de picat. L’escrit no ha estat revisat.
Citacions i referències El treball conté citacions i referències ben integrades en el text i que l’enriqueixen. Aquestes fonts estan degudament citades. El treball conté citacions i referències que no sempre estan adequadament integrades en el text, però que l’enriqueixen. No totes les fonts segueixen els mateixos criteris. El treball no conté pràcticament cap citació ni referència i l’escrit queda pobre i sense cap tipus de base que l’enriqueixi. Les fonts que s’hi troben no estan correctament documentades o ni tan sols se citen ni es referencien.