Diccionari de fiscalitat

© Autoria: Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI). Departament d’Economia (Secció d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola). Universitat de Barcelona.
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2021 (Primera edició: 2015)

Primera edició (en línia): 2015
Segona edició: 2021

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra:

Com a especialistes (GIDEI)

Mercè Costa (coordinadora)
Clara Camps
Josep M. Duran
Àlex Esteller
Marta Espasa
Jordi Jofre
Daniel Montolio
Pilar Sorribas
Pere Taberner
Javier Vázquez

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)
Elisabet Solé (tècnica del PAU d’Economia i Empresa)

En tasques diverses de suport

Xènia Giménez, Laura Farré, Lidia Arroyo (estudiants en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la redacció de les definicions. Les lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest diccionari està pensat per ser un recull continuat del repertori de conceptes sobre la fiscalitat i els seus fonaments que es poden trobar habitualment en el tractament d’aquesta matèria, amb entrades en tres llengües: català, castellà i anglès.

La matèria fiscal té un costum molt arrelat d’utilitzar la terminologia anglesa, fet comprensible ja que una bona part de la lectura fiscal s’ha basat en obres escrites en aquesta llengua. Per això és útil i convenient completar el bagatge terminològic amb les versions catalana i castellana dels conceptes.

La idea del diccionari va sorgir de l’equip de professors components del Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI), grup d’innovació docent consolidat de la Universitat de Barcelona, tots ells docents de la matèria en diverses assignatures impartides pel Departament d’Economia (Secció d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola) de la Universitat de Barcelona. La finalitat és posar en mans dels alumnes i estudiosos un lèxic bàsic de termes fiscals com una eina més de suport i acompanyament en l’aprenentatge de la fiscalitat.

El projecte es va iniciar en el marc del Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (PMID) amb una versió inicial consultable des del Campus Virtual per a les assignatures corresponents, i s’ha finalitzat amb la col·laboració dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, que s’han encarregat de l’aplicació de la metodologia terminològica (compleció i revisió de termes) i l’edició en línia.

La darrera actualització important d’aquest diccionari és del setembre de 2021, en què s’han incorporat noves entrades i s’han revisat totes les anteriors. Seran ben rebudes les observacions i noves aportacions que puguin ampliar, millorar i enriquir aquest repertori.

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

Resultats trobats per a obra Fiscalitat (270)

accisa Fiscalitat

accisa

Fiscalitat
 • ca
  accisa f
 • ca
  impost especial m
 • ca
  impost específic m
 • ca
  impost selectiu m
 • es
  accisa f
 • es
  impuesto especial m
 • es
  impuesto específico m
 • es
  impuesto selectivo m
 • en
  excise n
 • en
  excise tax n
 • en
  selective tax n
 • en
  special tax n
 • Impost indirecte que grava el consum de determinats béns o serveis, com ara els impostos sobre alcohol, tabac i hidrocarburs.
 • Impuesto indirecto que grava el consumo de determinados bienes o servicios como, por ejemplo, los impuestos sobre alcohol, tabaco y hidrocarburos.

ajustament fiscal a la frontera

Fiscalitat
 • ca
  ajustament fiscal a la frontera m
 • es
  ajuste fiscal en frontera m
 • en
  border tax adjustment n
 • Ajustament que es duu a terme a les fronteres físiques, pel qual es retornen a l'exportador d'un bé tots els impostos indirectes que el bé hagi suportat i es grava amb els impostos indirectes del país importador, per evitar la doble imposició del comerç internacional.
 • Ajuste que se realiza en las fronteras físicas, por el que se devuelve al exportador de un bien todos los impuestos indirectos que el bien haya soportado y se grava con los impuestos indirectos del país importador, para evitar la doble imposición del comercio internacional.

amortització accelerada

Fiscalitat
 • ca
  amortització accelerada f
 • es
  amortización acelerada f
 • en
  accelerated depreciation n
 • Mètode que permet a les empreses amortitzar els béns de capital en un termini més curt que el corresponent a la depreciació econòmica.
 • Método que permite a las empresas amortizar los bienes de capital en un plazo menor que el correspondiente a la depreciación económica.

amortització fiscal

Fiscalitat
 • ca
  amortització fiscal f
 • es
  amortización fiscal f
 • en
  capital cost allowance n
 • Depreciació econòmica que es converteix en depreciació fiscal quan pot ser descomptada com un cost més en el càlcul de la base imposable de l'impost.
 • Depreciación económica que se convierte en depreciación fiscal cuando puede ser descontada como un coste más en el cálculo de la base imponible del impuesto.
 • nota:
  Amb el temps, els actius perden valor (desgast o obsolescència).
 • nota:
  Con el tiempo los activos pierden valor (desgaste u obsolescencia).

autofinançament Fiscalitat

autofinançament

Fiscalitat
 • ca
  autofinançament m
 • es
  autofinanciación f
 • en
  self-financing n
 • Saldo comptable que resulta de la suma de l'estalvi net més els ingressos de capital; per tant, és el finançament propi del sector públic per fer despesa de capital i/o adquirir actius financers.
 • Saldo contable que resulta de la suma del ahorro neto más los ingresos de capital; por lo tanto, es la financiación propia del sector público para realizar gasto de capital o adquirir activos financieros.

base imposable Fiscalitat

base imposable

Fiscalitat
 • ca
  base imposable f
 • es
  base imponible f
 • en
  tax base n
 • en
  taxable base n
 • Quantificació econòmica del fet imposable que, depenent de l'impost, poden ser unitats monetàries o unitats físiques. Per exemple, l'impost d'hidrocarburs s'expressa en litres.
 • Cuantificación económica del hecho imponible que, dependiendo del impuesto, puede tratarse de unidades monetarias o de unidades físicas. Por ejemplo, el impuesto de hidrocarburos se expresa en litros.

bé d'equipament Fiscalitat

bé d'equipament

Fiscalitat
 • ca
  bé d'equipament m
 • ca
  bé d'inversió m
 • ca
  bé de capital m
 • es
  bien de equipo m
 • es
  bien de inversión m
 • es
  bien de capital m
 • en
  capital good n
 • en
  equipment good n
 • en
  investment good n
 • Bé destinat a produir béns de consum o d’inversió, que es va desgastant en el procés productiu en un període de temps dilatat.
 • Bien destinado a producir bienes de consumo o de inversión, que se va desgastando en el proceso productivo en un período de tiempo dilatado.

bé de consum Fiscalitat

bé de consum

Fiscalitat
 • ca
  bé de consum m
 • es
  bien de consumo m
 • en
  consumer good n
 • en
  consumption good n
 • Bé que compra i utilitza directament l'usuari final sense necessitat de transformació i que es desgasta d'una sola vegada o en un període de temps curt.
 • Bien que compra y utiliza directamente el usuario final sin necesidad de transformación y que se desgasta de una sola vez o en un corto periodo de tiempo.