Skip to main content
La Universitat de Barcelona té 570 anys d’història.
Una garantia de 570 anys d’història

La Universitat

La Universitat de Barcelona és sinònim de vocació de servei a la ciutadania, i té el progrés i la innovació entre els seus màxims valors.

Grup UB

El Grup UB està format per entitats amb autonomia jurídica i patrimonial sota la direcció de la Universitat de Barcelona. Mitjançant aquest ens, la UB desenvolupa estratègies en diferents àmbits de coneixement, com ara fer efectiva la transferència de coneixement a la societat (una funció a càrrec de la Fundació Bosch i Gimpera), o bé oferir serveis de qualitat a empreses que facilitin la transferència de coneixement entre l’entorn universitari i de recerca i el món empresarial (missió del Parc Científic de Barcelona). La Universitat de Barcelona té la facultat de nomenar i fer cessar a la majoria de membres dels òrgans de govern d’aquestes entitats.

Fundacions de caràcter beneficodocent

Sota el paraigua de la Universitat de Barcelona s’aplega un conjunt de fundacions que històricament han mantingut un lligam amb la UB. Aquestes entitats dediquen els seus recursos a promocionar beques i ajuts per a l’alumnat.

Les fundacions Pedro i Pons, Guasch Coranty i Montcelimar donen suport a la recerca de la UB.
La col·laboració universitat-societat comporta grans beneficis socials.
Col·labora amb la Universitat de Barcelona

Vols contribuir en el progrés social que aporta la Universitat?

Més informació