Connectors 

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Tenen bàsicament una doble funció: d’una banda, estructuren, organitzen i relacionen les frases, els paràgrafs i les diferents parts d’un text; i, de l’altra, permeten de veure com es distribueixen les idees al llarg d’aquest text.

Tot seguit, es recullen de manera no exhaustiva alguns connectors ordenats segons la funció.

abans de res […] a continuació […] al final
a propòsit de, respecte a
d’altra banda, és a dir
com ara, una bona mostra de
efectivament, cal recordar
com a conclusió, resumint
com també, i
tant… com, d’una banda… de l’altra
atès que, perquè
amb vista a, per a
així doncs, per tant
en cas que, si
però, no obstant això
malgrat, tot i que
Bibliografia
Departament de Justícia. Mots connectors [en línia]. <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis
/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/mots_connectors.pdf
> [Consulta: 16 maig 2017].

Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya. Conjuncions i locucions conjuntives [en línia]. <http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/conjuncions.html> [Consulta: 16 maig 2017].
Darrera actualització: 4-12-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Connectors» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=605> [consulta: 12 desembre 2018].