Connectors

Els connectors són paraules o grups de paraules que donen cohesió al text i n’afavoreixen la comprensió i llegibilitat. Tenen bàsicament una doble funció: d’una banda, estructuren, organitzen i relacionen les frases, els paràgrafs i les diferents parts d’un text; i, de l’altra, permeten veure com es distribueixen les idees. Es poden classificar, per exemple, segons el valor que tenen:

 • Valor additiu

  Ampliació
  certament, de fet
  Continuïtat
  a continuació, aleshores
  Distribució
  tant… com, d’una banda… de l’altra
  Equiparació
  així mateix, igualment
  Especificació
  concretament, en particular
  Unió
  i, així com


 • Valor consecutiu

  Conclusió
  en definitiva, al cap i a la fi
  Conseqüència
  així doncs, per tant


 • Valor contrastiu

  Concessió
  amb tot, però
  Oposició
  en canvi, tanmateix
  Refutació
  al contrari, per contra


 • Valor disjuntiu

  Exemplificació
  a tall d’exemple, així
  Reformulació
  és a dir, o sigui
  Resum
  en cas que, si
Més informació
Departament de Justícia. Mots connectors [en línia]. <http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis
/llenguatge_juridic/de_quines_eines_disposo/criteris_linguistics_gene/mots_connectors.pdf
> [Consulta: 16 maig 2017].

Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya. Conjuncions i locucions conjuntives [en línia]. <http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/gramatica/conjuncions.html> [Consulta: 16 maig 2017].
Darrera actualització: 15-4-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Consells per a la redacció: connectors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=605> [consulta: 21 juny 2024].
Pujar al principi de la pàgina