Treballem competències transversals a primària amb la metodologia d’indagació

Descripció

L’aprenentatge basat en la indagació és una metodologia segons la qual l’alumnat duu a terme una recerca o investigació per tal de respondre a una pregunta o problema. La recerca inclou fases com la definició del problema, la recollida i anàlisi de dades i la reflexió, entre d’altres. Aquestes activitats es poden desenvolupar de manera individual o col·laborativa, i el procés pot estar dirigit per l’alumne o amb l’orientació del professorat. En un context d’interès creixent per l’educació basada en competències, aquesta metodologia pot ajudar el professorat a dissenyar activitats que trenquen les fronteres de l’assignatura, que situen l’aprenentatge en contextos significatius i que treballen amb les noves tecnologies.

Aquest curs es dirigeix a professorat d’educació primària interessat a desenvolupar pràctiques docents basades en la indagació. És un curs centrat en l’alumnat a través del qual els i les participants adquiriran coneixements metodològics i habilitats pràctiques, i durant el qual es farà èmfasi en les TIC. Durant aquesta formació, els professors i les professores que hi participin dissenyaran els seus propis escenaris pedagògics d’indagació basats en competències per poder aplicar-los a l’aula i obtindran emblemes digitals.

Objectius

L’objectiu general del curs és millorar la comprensió de l’ensenyament i l’aprenentatge basats en la indagació, que permeti l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits en contextos educatius reals. En finalitzar el curs, el professorat serà capaç de:

 • Entendre els fonaments de la metodologia basada en la indagació i el seu potencial per treballar competències transversals de l’alumnat.
 • Dissenyar i planificar activitats d’ensenyament-aprenentatge basat en la indagació.
 • Dur a terme i avaluar activitats d’ensenyament-aprenentatge significatiu per indagació.
 • Utilitzar eines TIC per a la demostració de l’adquisició de competències professionals.

Continguts

 • Descobriment de la metodologia d’ensenyament-aprenentatge basada en la indagació
 • Presentació d’experiències educatives orientades a l’adquisició de competències transversals de l’alumnat (exemples de bones pràctiques)
 • Introducció a les eines per a la creació i l’avaluació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge basades en la indagació
 • Posada en pràctica d’activitats d’ensenyament-aprenentatge basades en la indagació en contextos educatius reals

Metodologia

El curs es durà a terme seguint una combinació de:

 1. Activitats centrades en l’alumnat, és a dir, tutories i sessions pràctiques en les quals els participants creen i editen seqüències didàctiques o escenaris educatius.
 2. Presentacions d’exemples de bones pràctiques.
 3. Sessions de discussió i reflexió.

Formadors

Sílvia Alcaraz-Domínguez i Mario Barajas

Destinataris

Professorat en exercici, en el nivell de primària

Calendari i horari

- Sessió 1: divendres 25 d’abril, de 18 a 20 h

- Sessió 2: dissabte 26 d’abril, de 9.30 a 13.30 h

- Del 27 d’abril al 9 de maig: virtual (10 hores)

- Sessió 3: dissabte 10 de maig, de 9.30 a 13.30 h

Hores: 20 h: 10 hores presencials + 10 hores virtuals

Places: 25 places

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Període d’inscripció

Del 12 de març al 8 d’abril

Preu: Activitat subvencionada i gratuïta

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació sobre les inscripcions
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments