Programar i avaluar per competències en els Cicles Formatius

Descripció

El curs  facilitarà un espai de reflexió i recursos per abordar una planificació docent enfocada a l’assoliment de les competències curriculars i altres que es puguin considerar oportunes.

Objectius

Concretar el significat dels termes: resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació, continguts, coneixements, competències, activitats d’ensenyament- aprenentatge, avaluació, instruments d’avaluació, qualificació i criteris de qualificació.

Establir les connexions entre resultats d’aprenentatge, activitats a l’aula i instruments d’avaluació.

Programar una unitat formativa i elaborar els instruments d’avaluació.

Continguts

  1.  El model curricular LOE: els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts. Coneixements i competències.
  2. L’apropiació dels resultats d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació per part del professorat: la contextualització segons diferents models.
  3. Les activitats d’aula enfocades als resultats d’aprenentatge.
  4. Funcions de l’avaluació en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  5. Instruments d’avaluació enfocats als resultats d’aprenentatge.
  6. La qualificació dels resultats d’aprenentatge: arquitectura i recursos.

Caldrà que les persones participants portin el currículum d’un mòdul. És desitjable haver pensat prèviament una unitat formativa a desenvolupar o seleccionar-la el primer dia del curs.

Destinataris: professorat de cicles formatius en general

Hores

30 hores,  25 són presencials i 5 no presencials, que es destinaran a l’elaboració de la programació d’una unitat formativa i dels instruments d'avaluació.

Requisits de certificació: assistir al 80% de les hores presencials i el lliurament del treball encomanat.

Calendari i horari: 3, 4, 5, 6 i 7 de juliol de 2017, de 9 a 14 h

12 de juliol, data límit per lliurament del treball

Places: 25

Formadora: Antònia Via

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments