Avaluar en els Cicles Formatius

Descripció

El curs  permetrà  un espai de reflexió sobre la nostra activitat docent que contribuirà a la millora de la planificació, el desenvolupament i avaluació dels resultats d’aprenentatge a  l’aula

Objectius

Concretar el significat dels termes: resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació, continguts, competències, activitats d’ensenyament- aprenentatge, avaluació, instruments d’avaluació i qualificació.

Analitzar l’adequació de les activitats d’ensenyament – aprenentatge i dels instruments d’avaluació habituals als criteris d’avaluació que concreten els resultats d’aprenentatge.

Elaborar els instruments d'avaluació i de qualificació d'una unitat formativa.

Continguts

El model curricular LOE i els canvis que incorpora en l’avaluació
El vessant normatiu i el vessant pedagògic de l’avaluació
Anàlisi de les activitats d’aula en relació als resultats d’aprenentatge
Anàlisi de les activitats i dels instruments d’avaluació en relació als resultats d’aprenentatge
Eines i estratègies per a l’avaluació per competències

Caldrà que les persones participants portin el currículum d’un mòdul,  la programació  i altres materials disponibles.

Destinataris

Professorat de cicles formatius en general

Hores

30 hores,  25 són presencials i 5  no presencials, que es destinaran a la realització  dels instruments d'avaluació i de qualificació d'una unitat formativa.

Requisits de certificació

Assistir al 80% de les hores presencials i el lliurament del treball encomanat

Calendari i horaris

1, 2, 3, 4  i 7 de juliol , de 9 a 14 h

Places: 25

Formadores: Rosa Andreu i Antònia Via,  professores de cicles formatius

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1301

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 21 de maig al 4 de juny

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments