Teaching Physical Education and motor activities in Content and Language Integrated Learning contexts (Educació física en AICLE)

Descripció

L’educació física és una de les àrees que s’imparteix en anglès en els centres que fan una aportació innovadora per millorar el coneixement i ús de la llengua anglesa aplicant l’enfocament AICLE. Les especificitats de l’ensenyament-aprenentatge de l’educació física en AICLE fa necessari oferir una formació especialitzada basada en la pràctica i la investigació per adequar els programes d’EF en AICLE als contextos i necessitats de cada centre. Aquest curs ofereix el guiatge per dissenyar, avaluar, posar en pràctica i validar activitats d’educació física en AICLE d’una forma pràctica i col·laborativa. És un curs de 30 hores que combina sessions presencials, a distància i de treball personal en les que la llengua vehicular és l’anglès. És una formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament com una activitat formativa i d’innovació acollida al perfil professional AICLE.

Objectius

1/ Dissenyar tasques d’educació física en llengua anglesa segons els principis AICLE en el marc del currículum basat en competències.

2/ Donar estratègies que facilitin la interacció oral en les activitats motrius en un context AICLE.

3/ Comprovar que en les tasques proposades s’assoleix la comprensió i es desenvolupen les mateixes competències motrius que en un context L1.

3/ Reflexionar sobre el tipus de suport lingüístic que s’ha de facilitar a l’alumnat per assolir els objectius 2 i 3.

4/ Millorar la competència lingüística en llengua anglesa del professorat.

Continguts

  • Les especificitats de l’ensenyament de l’educació física i l’esport a través d’una llengua estrangera.
  • Les adaptacions metodològiques necessàries per ensenyar educació física en AICLE.
  • El disseny de tasques d’EF en AICLE.

Metodologia

La metodologia que es proposa està basada en els treballs de Casey, Dyson i Campbell (2009), Coral i Lleixà (2013 i 2017), Elliot (1993, 2007), i  Zwozdiak-Myers (2012) que entenen la investigació-acció com un instrument de formació del professorat. Els punts en comú de tot procés d’investigació-acció són la millora de la pràctica educativa a través de la reflexió i els cicles de recerca en acció. El curs estarà format per dos cicles d’investigació-acció amb la durada prevista de 4 mesos i un total de 30 hores de formació.

Destinataris

Professorat d’educació física de primària, secundària i FP

  • Requisits d’accés: 
    • Estar en possessió del nivell B2 en llengua anglesa ( o equivalent).
    • Estar treballant en un centre educatiu.
    • Estar en condicions d’aplicar sessions d’educació física en anglès en un o més grups-classe.

Aquesta activitat es proposa per ser reconeguda pel Departament d’Ensenyament com una activitat formativa i d'innovació acollida al perfil professional AICLE.

Persona formadora

Dr. Josep Coral
Josep.Coral@uab.cat
https://www.researchgate.net/profile/Josep_Coral/contributions
https://uab.academia.edu/JosepCoralMateu

Calendari i horari: del 16 d’octubre de 2019 al 12 de febrer de 2020

La part presencial de curs es desenvoluparà els dimecres de 17.30 a 20.30 h

El calendari de sessions presencials és:

Els dimecres 16 i 30 d’octubre; 13 i 27 de novembre de 2019 i 22 de gener de 2020.

Hores: 30 hores (15 presencials i 15 de treball personal i/o realització de tasques a distància)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i lliurar satisfactòriament les tasques encomanades.

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu: 80 euros

Període d’inscripció:  del 15 de juliol a l’11 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments