Alfabetització Mediàtica i Informacional (AMI/MIL)

Descripció

La quantitat d’informació mundial digital es duplica cada dos anys des de l'any 2011 i es calcula que, a partir de 2020, el lapse de temps per aquesta duplicació serà encara molt més breu. Davant d'aquesta allau informativa, per poder convertir la informació en coneixement de forma competent i crítica, són cada vegada més necessàries unes competències per a la cerca, selecció, organització, transferència i utilització d'aquesta informació. En paraules de la UNESCO: «per fomentar l'accés equitatiu a la informació i el coneixement i promoure sistemes de comunicació i mitjans lliures, independents i pluralistes, és imprescindible ser competent en l’ús de la informació i els mitjans».

La MIL o alfabetització en informació i mitjans, permet als ciutadans comprendre les funcions dels mitjans de comunicació i d'altres proveïdors d'informació (biblioteques, arxius, museus i Internet), avaluar críticament els seus continguts i prendre decisions informades com a usuaris o consumidors, però també com a productors d'informació i continguts multimèdia.

Les competències necessàries en informació i «mèdia» s'han d'adquirir al llarg de l'etapa educativa i el professorat ha de poder acompanyar l’estudiant en aquest procés. Per això, la mateixa UNESCO posa el focus en els professors, per tal de sensibilitzar-los sobre la importància de la MIL en el procés educatiu i ajudar-los a integrar-la en la seva docència.

 

 

Objectius

El curs pretén proporcionar al professorat assistent els coneixements, habilitats i competències necessàries actuals relacionades amb la cerca, l'avaluació, l'organització i l'ús ètic i legal d'informació de tot tipus i format en el context digital i mediàtic actual.

D'altra banda, es pretén facilitar al professorat la visió del context global i el funcionament de mitjans de comunicació i xarxes socials com a generadors i difusors d'informació i de pensament, tot aportant-los coneixements sobre conceptes, llenguatges i procediments de comunicació i producció audiovisual.

Amb aquesta formació es busca que els docents puguin acompanyar a l’estudiant de manera solvent, actualitzada i competent en el procés d’assoliment de competències MIL com a part fonamental del seu procés educatiu.

Continguts

AMI/MIL, UNESCO i professorat: de què estem parlant?

 • Currículum MIL per a professorat
 • MIL CLICKS
 • Les 5 lleis de la MIL

Informació, documents i coneixement

Anàlisi de necessitats: què necessito?

Fonts d'informació: on ho busco?

 • Arxius, biblioteques, repositoris i biblioteques digitals, Internet (o «la web»)
 • Fonts d'informació segons tipologia: imatges, enciclopèdies, estadístiques, patents, etc.
 • Fonts d'informació per temàtiques: legislació i jurisprudència, periodisme, salut, química i farmàcia, economia i empresa, etc.

Tècniques de cerca d’informació: com ho busco?

 • Catàlegs i cercadors: com funcionen?          
 • Cerca simple, cerca avançada i cerca exploratòria
 • Paraula clau, camps, frases, operadors booleans, etc.
 • Filtres per evitar el soroll

Avaluació de resultats de cerca: què utilitzaré?

 • Criteris de qualitat de la informació

El plagi i com evitar-lo: com s'ha d'utilitzar?

 • Llicències CC i accés obert
 • Integració d’informació aliena: citació i referències bibliogràfiques
 • Eines de citació i gestors bibliogràfics: Zotero

 

Ciutadania, llibertat d'expressió i informació, accés a la informació

Funció dels mitjans de comunicació

Ètica periodística

Concentració dels mitjans de comunicació i ordre global

Competències mediàtiques

 • Llenguatge
 • Tecnologia
 • Processos de producció i programació
 • Ideologia i valors
 • Recepció i audiència
 • Dimensió estètica

Notícies falses: què són, què les motiva, com es poden identificar

Fact checking i verificació de contingut generat per usuaris d'Internet

Exposició selectiva

 • Bombolla de filtres: l'aïllament intel·lectual de la personalització extrema
 • Cambra d'eco: la polarització voluntària del pensament

Sexisme i racisme a la ficció i a la publicitat

Espectacularització mediàtica

Producció de notícies per a mitjans socials

Periodisme ciutadà

 • Característiques, avantatges i inconvenients
 • Responsabilitat ciutadana davant d'un atemptat

Metodologia

La metodologia de treball és teòrica i pràctica: s'exposen uns conceptes bàsics i s'exerciten a l'aula una sèrie d'habilitats pràctiques relacionades amb els continguts exposats. Es complementa amb el debat i comentari de casos pràctics i exemples, la lectura de material i dos petits exercicis d'aplicació pràctica no presencials, dirigits a través de les eines de comunicació del Campus Obert.

Formació: Sílvia Argudo i Jorge Franganillo

Destinataris: professors d'ensenyament secundari i de Batxillerat

Calendari i horari: del 3 al 5 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.40 h

Lloc: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Melcior de Palau 140. 08014 - Barcelona

Hores: 15 hores totals, 12 de treball presencial distribuït en 3 sessions de 4 hores, i 3 hores de treball dirigit no presencial

Requisits de certificació: assistència al 80% de les hores presencials i treball personal

Observacions: el treball dirigit no presencial es realitzarà al Campus Obert (Moodle) de l’ICE. Cal que els alumnes disposin d’accés personal a internet per a realitzar aquestes tasques.

Places: 25

Preu: 60 €

Període d’inscripció: del 8 de maig al 22 de juny de 2018

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments