Treball cooperatiu. L’avaluació dels aprenentatges

Presentació

El  treball cooperatiu fa que l’alumnat aprengui els uns dels altres, que no se sentin sols i que s’ajudin. Interaccionant i establint relacions socials positives entre ells, cada alumne se sentirà responsable del treball fet.

Amb una nova avaluació, constant i present, l’alumnat sap en tot moment què se li demana i esdevé el propi protagonista del seu aprenentatge. El professor passa a ser el facilitador i moderador, un rol diferent en el procés d’aprenentatge.

Objectius

 • Regular els aprenentatges mitjançant l’avaluació formadora.
 • Comprovar que s’ha après, partint de l’avaluació individual que es fa l’alumnat.
 • Ajudar-se per avaluar-se i aprendre.
 • Facilitar el treball autònom de tot l’alumnat, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. D’aquesta manera, el mestre pot oferir una atenció més individualitzada a l’alumnat que més ho necessita. Així s’aconsegueix una adequada atenció a la diversitat de ritmes, de capacitats i d’interessos.
 • Potenciar el treball en grup, partint d’un treball individual.
 • Aprendre a aprendre amb l’ajut dels companys.
 • Passar la responsabilitat de l’aprenentatge a l’alumnat mateix (en altres propostes queda centrada en el professor). El professorat pren un paper de «mediador», de dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.
 • Crear uns rols dins l’equip per treballar la responsabilitat individual de cada membre.
 • Fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre, descartant les recompenses individuals en favor de les grupals. En aquest sentit, és importantíssim que el docent tingui cura de no reproduir la competitivitat individual entre els diferents grups i que no perdi mai de vista que els èxits individuals (personals i dels petits grups) es basen en l’èxit de l’equip (subgrups i grup classe).
 • Potenciar el respecte, la tolerància, l’empatia i tots els valors que formen part d’un currículum a vegades oblidat.
 • Potenciar el debat.

Temari

1. Presentació del grup. Avaluació inicial i tècniques de cohesió

2. Àmbits de la implementació del treball cooperatiu

 • Cohesió de grup
 • Treball en equip com a recurs per ensenyar
 • Treball en equip com a contingut a ensenyar

3. El professorat: canvi de rol, dinamitzador, coordinador..

4. Organització de l’aula

 • Distribució de l’alumnat en grups heterogenis de base
 • Altres agrupacions

5. Organització del grup

 • Objectius
 • Càrrecs

6. Avaluació, estratègies i eines

 • Avaluació del grup cooperatiu
 • Avaluació formativa
 • Avaluació qualificadora-acreditativa
 • Avaluació formadora
 • L’avaluació: un recurs més que ens ajuda a aprendre

7. Instruments que afavoreixen l’avaluació

 • Compartir objectius
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Rúbrica
 • Coavaluació

Metodologia de treball

Des del primer moment posem en pràctica els aprenentatges.

Fem servir entre els membres del grup una metodologia i una dinàmica cooperativa: debatem, contrastem, fem posades en comú i posem en pràctica el que hem après.

El treball pràctic el fem a l’aula entre tots, aplicant les tècniques i l’aprenentatge del curs.

Professorat: Olga Gil, Esther Reynals

Destinataris: Professorat d’infantil, primària i secundària

Calendari i horari: dimarts 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer i 7 de març, de 17.30 a 20.30 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, primera planta. Aula 1105.

Durada: 20 hores (15 hores presencials + aplicació a l’aula entre sessions)

Places: 25

Preu: 60 euros

Període d’inscripció: de l’1 de desembre de 2016 al 20 de gener de 2017

Inscripció per Internet:  Curs tancat

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments