L’enfocament restauratiu i les seves pràctiques per a la gestió de les relacions i el conflicte a l’aula i a l’escola

Descripció i objectius

 • Introduir els conceptes bàsics de l’enfocament restauratiu en l’àmbit escolar.
 • Capacitar els assistents per a la gestió restaurativa de les relacions a l’aula i a l’escola.
 • Introduir el «temps de cercle» com una metodologia d’aula per crear comunitat.
 • Identificar els elements clau per al desplegament dels programes restauratius als centres escolars.

Continguts

1. Conceptes clau de l’enfocament restauratiu

 • Orígens i desenvolupament
 • Avaluacions i dades rellevants
 • Elements clau: valors, habilitats i pràctiques
 • Model iceberg
 • Finestra de la disciplina social

2. Pràctiques restauratives per a la gestió de les relacions i el conflicte

 • Temps de cercle
 • Diàleg - preguntes restauratives
 • Mediació
 • Conferències i cercles

Metodologia

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Metodologia socioafectiva.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d’experiències.

- Jocs de rol.

Formadora

Mònica Albertí i Cortès

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l’educació i la gestió positiva dels conflictes.

Calendari i horari: 7, 8, 9, 10 i 11 de juliol, de 9.30 a 13.30 h

Hores: 30 (20 hores presencials més 10 hores de tutoria i treball personal)

Places: 20

Avaluació: assistència i realització d’un treball personal (l’especificarà la formadora)

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1005

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 26 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments