Academic Writing to Help English Teachers Publish

Descripció

Es proporcionaran coneixements i es treballaran habilitats per poder plasmar les experiències didàctiques en articles acadèmics que puguin ser transferibles a altres professors i aules. 

Objectius

- Seleccionar una activitat d’interès i competencial.

- Saber diferenciar el llenguatge acadèmic del col·loquial.

- Conèixer les normatives que s’han de seguir per publicar, tant les referents al contingut del text, com a la forma i la reglamentació establerta.

- Utilitzar habilitats tecnològiques bàsiques per facilitar l’edició i fer un article atractiu.

- Transformar l’activitat seleccionada en un article publicable.

Continguts

  • Dossier de treball amb documents sobre anglès formal, mínims pedagògics a l´aula i  articles de mostra del Grup de Treball (vol. 1 i vol. 2 en línia: English It It! (ELT Training Series), i de la formadora.
  • Anglès formal: puntuació, numeració, connectors de frases, estructures lingüístiques, construcció de paràgrafs, de textos, citacions de textos i d’imatges, i bibliografia.
  • Bibliografia (en paper i digital). Aprendre a ampliar-la o reduir-la, segons l’ús que se n’espera a l’article: recolzar les idees de l’article i/o focalitzar en un punt i/o ampliar el que l´article proposa. Aprendre a citar bibliografia.
  • Edició de la presentació del contingut de l´article (requadres, llistes, imatges...) i ús del  zoom del processador per tenir tota la visió física del treball.
  • Punts de partida individuals: aprendre a justificar, explícitament o implícitament, les pròpies experiències didàctiques segons els mínims pedagògics: TOPIC, LEVEL, ORGANIZATION, TIME, OBJECTIVES, CONTENTS (procedures, concepts, attitudes),   MATERIAL,   GENERAL  DEVELOPMENT,  REFERENCES, EVALUATION, AND  COMMENTS.
  • Lectura dels articles de mostra per corroborar els punts anteriors.
  • Transformació de la presentació inicial de les pròpies experiències en articles: aprendre a ser succint i, alhora, voler dir el que es diu i dir el que es vol; a conceptualitzar idees;  a categoritzar tot l´article i els possibles llistats (de general a específic, de gran a petit, en ordre d´aparició i, quan calgui, en ordre alfabètic); a desenvolupar aquests punts detalladament en el conjunt de tot l´article del qual han de formar part coherentment, des del començament fins al final.
  • Adequació per aprendre a formar la nova audiència: el professorat lector; anticipar-se per resoldre dubtes per escrit, abans que puguin aparèixer; acompanyar el lector al llarg de l´article, tenint en ment tot el professorat a qui va dirigit: des dels companys menys experimentats fins als més veterans.

Metodologia

En el grup classe es treballaran els continguts presentats, que s’hauran d’aplicar en la confecció del propi article. La formadora atendrà les especificitats de cada assistent.

Destinataris

Professorat d´anglès de primària, secundària i formació professional, amb experiència docent de més de 4 o 5  anys , que tingui idees i materials inèdits i vulgui convertir-los en articles en línia. Es valorarà la possibilitat de publicar-los a la col·lecció English It  It! (ELT Training Series) del Grup de Treball ICE-UB From English Acquisition to English Learning and Teaching

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53624/6/Grup%20de%20Treball%...

Formadora: Lourdes Montoro

Dates: 30 de juny; 1, 2, 3  i 4 de juliol, de 16.00 a 20.00 h

Hores: 20 h

LLoc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I. 2ª Planta,  aula d´informàtica TEAM.

Places: 18

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments