Com treure partit de la teva virtual: dissenya i configura una “lliçó” a Moodle

Curs semipresencial

 :: Formadora ::

Elena Maestre Gonzalez
Professora col·laboradora. Escola universitària d’Infermeria de la UB

:: Competències ::

Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a través del campus virtual.

Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.

Utilitzar el campus virtual Moodle de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.

Utilitzar amb criteri selectiu l’eina «Lliçó» com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.

Planificar i gestionar l’eina «Lliçó» adreçada a l’alumnat, per facilitar-li l’aprenentatge i l’adquisició de competències.

Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.

:: Objectius ::

En acabar el curs taller, els participants seran capaços de:

  • Conèixer els avantatges pedagògics de l’activitat «Lliçó» de Moodle
  • Dissenyar una acció formativa i interactiva amb la «Lliçó» de Moodle
  • Configurar una activitat lliçó amb Moodle

:: Metodologia prevista ::

Aquest taller s’impartirà en modalitat híbrida: hi haurà quatre classes presencials a l’aula d’ordinadors i la resta del curs es farà en línia.

El taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat lliçó amb material docent propi. Això requereix treball autònom off-line i on-line amb una dedicació setmanal mínima de quatre hores. Almenys un cop al dia, la professora es connectarà a l’aula del curs per resoldre dubtes i supervisar el treball a les aules de pràctiques.

:: Activitats ::

Durant la primera classe presencial es presentarà l’eina i les seves utilitats com a recurs d’ensenyament-aprenentatge i es compartiran alguns exemples de lliçó. Amb aquest model, els participants hauran de plantejar el disseny de la seva pròpia acció formativa amb «Lliçó» i començar a treballar en el seu guió de lliçó.

La segona classe estarà dedicada a la part pràctica i tècnica sobre com realitzar la lliçó. A més, el participants poden presentar les seves idees de lliçó i solucionar presencialment els dubtes sobre el disseny i les possibilitats. S’espera que assisteixin a classe amb els seus guions de lliçó avançats i amb el seu propi material, i podran anar configurant la pròpia activitat a la seva aula de pràctiques.

A la tercera classe, els participants hi hauran d’assistir amb el seu guió, per poder-lo anar configurant, i amb les proves fetes. Se solucionaran el dubtes presencialment i, a més, cada participant donarà accés a la seva aula a altres participants com a alumnes, perquè puguin emplenar la lliçó a manera de prova.

Durant la quarta classe es continuarà el treball de la classe anterior, els participants solucionaran els problemes detectats pels «estudiants» i es farà el tancament del curs.

:: Avaluació ::

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i el lliurament del guió abans de la 3a classe presencial. És indispensable que els participants tinguin acabada la seva lliçó a l’aula de pràctiques per poder ser avaluats com a APTES. L’avaluació la faran el docent i els altres participants del curs.     

:: Places::
20

:: Durada ::
30 hores (12 h presencials + 18 h de treball autònom)

:: Calendari ::
6, 13, 27 d'octubre i 10 de novembre de 10 a 13 h

::Lloc ::

Facultat de Farmàcia, aula d'informàtica E

 :: Llengua d’impartició ::
Català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments