Avaluació a través de tasques i llibre de qualificacions amb Moodle 2.4

Curs semipresencial

:: Formadores ::

Mercè Martínez Torres. Facultat de Psicologia de la UB
Elizabeth Gilboy Rubio. Facultat de Psicologia de la UB

:: Destinataris ::

Personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

Per assolir amb èxit els objectius d'aquest curs de formació en l'ús d'eines avançades, les persones que hi assisteixin hauran d'haver superat el curs bàsic del Campus Virtual amb Moodle, o bé conèixer i haver treballat amb la plataforma, de manera que tinguin incorporades com a mínim les habilitats requerides al curs bàsic.

:: Competències i Objectius ::

Competències

Bàsicament es treballarà la Competència Metodològica (CM)

Aplicar estratègies metodològiques (d’aprenentatge i avaluació) adequades a les necessitats de l'estudiantat, de manera que siguin coherents amb els objectius i els processos d’avaluació, i que tinguin en compte l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per contribuir a millorar els processos d’ensenyament--aprenentatge.

Objectius

  • Reflexionar sobre el disseny i planificació de l’avaluació continuada en el si del programa docent d’una assignatura.
  • Conèixer eines i recursos d’avaluació disponibles al Campus Virtual UB.
  • Conèixer com programar una tasca i les novetats respecte del model anterior de Moodle.
  • Conèixer i ser capaç de dissenyar un sistema de qualificacions i escales (fer-se el propi llibre de qualificacions).
  • Analitzar els avantatges i els inconvenients de l’avaluació on-line.

:: Contingut ::

1. Diferents formes d'avaluar: Què volem avaluar?

a. Eines d'avaluació disponibles a Moodle: breu repàs en funció del temps de preparació/ correcció.
b. L’eina tasca. Preparació, correcció i seguiment de compleció.
c. Grups i agrupaments

2. El “qualificador”

a. Introducció al llibre de qualificacions. Organització, categories, elements de qualificació, etc.
b. Tipus d’escales i assignació d'escales de qualificacions
c. Ponderació. Exemples de càlcul de qualificacions i de puntuacions d'activitats

3. Avaluació i llibre de qualificacions.

a. Preparació del llibre de qualificacions en funció del model d’avaluació escollit.
b. Avaluar competències
c. Casos pràctics
d. Trucs i consells

 

:: Metodologia ::

Aquest curs es desenvoluparà en modalitat de taller semipresencial mitjançant activitats personals d’assoliment d’objectius. Cada participant treballarà amb la seva pròpia assignatura i/o espai, tenint present les necessitats de la matèria que imparteix. Cada sessió presencial servirà per presentar el mòdul de la setmana i permetrà resoldre els dubtes de la setmana anterior. La resolució de dubtes també es pot fer al llarg del curs a través dels fòrums plantejats al curs. El treball virtual es durà a terme mitjançant un espai al Campus Virtual UB, específic per a aquest taller. En aquesta plataforma virtual general estaran disponibles els materials i es deixarà indicada l’activitat i/o tasca setmanal que serà revisada i comentada pel docent a cada participant.

:: Avaluació ::

El 60% de la valoració del taller és a través de dues tasques coordinades: a) preparació del curs de practiques (reclutar alumnes, fer grups i agrupaments, preparar activitats, dissenyar una tasca, etc. per poder construir el model de qualificació) i b) construcció del propi model de qualificacions. En el 40% restant és valorarà l’assistència a les sessions presencials (30 %) i la participació als fòrums (10%).

:: Bibliografia ::

Brown, S. y Glasner, A. (2003). Evaluar en la Universidad. Problemas y nuevos enfoques. Madrid: Narcea.

Gibbs, G. y Simpson, C. (2009). Condicions per a una avaluació continuada que afavoreixi l’aprenentatge. Quaderns de Docència Universitaria, 13. Barcelona: Octaedro, S.L.

Simón, J. (2007). Campusvirtual UB: un nou entorn d'ensenyament-aprenentatge. Quaderns de Docència Universitaria, 9. Barcelona: Octaedro, S.L.

:: Durada ::

15 h (9 h presencials i 6 h de treball autònom)

:: Calendari ::

Del 7 d'octubre al 4 de novembre

Sessions presencials: 7, 14 i 21 d'octubre de 2015 de 10 a 13 h

:: Places ::
25

:: Lloc ::

Facultat d'Economia i Empresa, aula d'informàtica D, edifici 696

:: Idioma ::

català

 

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments