Taller: La formació centrada en l’alumne a través de l’aula invertida

Curs presencial

:: Formador ::

Josep Lluis Medina
Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona

:: Destinataris ::

Atenció! Per fer aquest taller cal haver assistit a la jornada La formació centrada en l’alumne a través de l’aula invertida, realitzada el passat 23 de setembre.

:: Introducció ::

Hi ha múltiples evidències que demostren que quan els estudiants universitaris s’impliquen de manera autèntica en el seu procés d’aprenentatge els resultats que obtenen van més enllà de la mera reproducció mecànica dels coneixements acadèmics existents, de manera que desenvolupen competències de pensament i acció d’ordre superior. En aquesta jornada es presentaran un seguit d’estratègies d’ensenyament que busquen aquesta implicació invertint la tradicional seqüència d’activitats en l’educació superior, és a dir, canviant la seqüència ensenyament-estudi-avaluació per la seqüència estudi-avaluació (auto-, peer, hetero-)-ensenyament.

:: Competències i objectius ::

Es treballarà bàsicament la competència metodològica.

Capacitat per focalitzar l’atenció de manera flotant en les idees dels estudiants i en els seus propis marcs categorials.

Capacitat per identificar i diagnosticar el moment de comprensió de l’alumnat.

Capacitat per comprendre el paper actiu que les preconcepcions dels estudiants tenen en la configuració dels seus aprenentatges.

Capacitat per facilitar la interacció entre els coneixements disciplinaris i els coneixements procedents de l’experiència de l’alumnat.

Els objectius que persegueix aquest taller són els següents:

1. Presentar i analitzar les estratègies més importants en l’enfocament de l’aula invertida i les seves implicacions en la docència universitària.

2. Implementar, documentar i analitzar processos d’ensenyament basats en la instrucció entre iguals, l’ensenyament a temps i l’aprenentatge basat en equips.

3. Identificar, descriure i analitzar les repercussions d’aquests tres mètodes en l’aprenentatge de l’alumnat.

4. Identificar i analitzar les valoracions dels participants en processos d’ensenyament basats en la instrucció entre iguals, l’ensenyament a temps i l’aprenentatge basat en equips.

:: Contingut ::

L’ensenyament centrat en l’estudiant: fonaments psicopedagògics

Estratègies docents d’aula invertida

• Peer instruction (instrucció entre iguals)

• Just in time teaching (ensenyament a temps)

• Team based learning (aprenentatge basat en equips)

La dimensió reflexiva de l’aula invertida

La docència basada en l’evidència: alguns resultats d’estudis sobre l’aula invertida

:: Metodologia ::

El model pedagògic del taller és l’aprenentatge reflexiu-experiencial. Es parteix d’una situació real d’ensenyament-aprenentatge i, a través d’un procés en el qual els components principals són la reflexió sobre l’experiència i la retroacció, s’arriba a la millora de l’activitat docent.

La millora docent té lloc quan, a partir de l’experiència que es genera en els tallers, els assistents observen, comparteixen la percepció de les seves experiències amb els companys, hi reflexionen i duen a terme algun tipus d’abstracció, de manera que les integren en els seus coneixements previs i les utilitzen com a guies per a accions posteriors.

El taller, que es desenvoluparà en diverses sessions al llarg de tot el primer semestre, té dues parts interrelacionades. Una primera dedicada a la dimensió teoricometodològica de l’enfocament de l’aula invertida, i una segona de caràcter transferencial en què se situen els conceptes i esquemes teòrics de la primera en processos reals d’ensenyament.

El taller consta de les fases següents:

1a FASE

Jornada sobre estratègies d’ensenyament basades en l’aula invertida (4 hores). Aquesta jornada es farà el 23 de setembre i serà oberta a tot el professorat de la UB. Les persones interessades a continuar treballant sobre el tema es podran inscriure a aquest taller. Per poder fer el taller serà IMPRESCINDIBLE haver assistit prèviament a la jornada.

2a FASE

En una segona sessió (4 hores) a l’inici del semestre es farà una reagrupació dels docents per àrees de coneixement, matèries o assignatures. Cada grup identificarà i planificarà l’estratègia o estratègies que posarà en pràctica. Així mateix, cada grup podrà decidir si alguna de les innovacions serà observada per la resta del grup i gravada. En aquesta fase l’assessor prestarà suport teoricometodològic a cada grup.

3a FASE

Posada en pràctica de la innovació. Els integrants del grup assistiran, juntament amb l’assessor, com a observadors a la sessió o sessions en què s’experimentin les estratègies prèviament dissenyades.

4a FASE

Sessió de posada en comú de les innovacions metodològiques realitzades (4 hores).

:: Avaluació ::                

L’avaluació es desenvoluparà triangulant informació procedent de diverses fonts:

Valoracions dels participants (professors i estudiants).
Comparació d’aprenentatges i qualificacions abans i després de la implementació de la innovació.

:: Bibliografia ::

Abdelkhalek, N.; Hussein, A.; Gibbs, T.; Hamdy, H. (2010). «Using team-based learning to prepare medical students for future problem-based learning». Medical Teacher (32), 123-129.

Bergman, J.; Sams, A. (2013). «Flip Your Students’ Learning». Educational Leadership, 70 (6), 16-20.

Bowden, J.; Marton, F. (2012). La universidad. Un espacio para el aprendizaje. Más allá de la calidad y la competencia. Madrid: Narcea.

Mazur, E. (1997). Peer instruction: a user’s manual. Upper Saddle River: Prentice Hal.

Michaelsen, L.; Knight, A.; Fink, D. (ed.) (2002). Team-based learning: a transformative use of small groups. New York: Praeger.

Prieto, A. (2011). El proceso de Just in Time Teaching. Disponible a:   http://profesor3punto0.blogspot.com.es/2013/09/como-lograr-que-los-alumn.... Consultat el 28/2/2014.

:: Durada ::

16 h

:: Calendari ::

1a. fase: assistència a la jornada del 23 de setembre.

2a. fase: 2 d’octubre, de 10 a 14 h.

3a. fase: posada en pràctica de la innovació durant el període del 13 d’octubre al 30 de novembre.

4a. fase: 14 de desembre, de 10 a 14 h.

:: Places ::

18

:: Lloc ::

Facultat de Biologia. Dia 2 d'octubre: aula 34
Dia 14 de desembre: aula 35

:: Idioma d’impartició ::

Català

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments