SABER: fem possible un òptim rendiment acadèmic, en un entorn STEM

Curs presencial

Formador

Dr. Xavier Giménez i Font. Facultat de Física i Química, Universitat de Barcelona 

Destinataris

Docents de matèries científiques i tecnològiques de la UB

Introducció

Es pot fer alguna cosa per millorar el rendiment en l’aprenentatge de les assignatures científiques i matemàtiques? La resposta és que, mitjançant un enfocament 
constructivista molt pràctic d’autoresponsabilització, de treball basat en problemes i d’estudi reforçat dels conceptes, és possible. L’alumne no només comprèn 
millor el que estudia, sinó que incrementa notablement el nombre d’hores treballades. Hem provat aquesta metodologia durant diversos anys, i hem aconseguit 
una millora substancial en el rendiment.

Objectius

 • Introduir el constructivisme aplicat de forma òptima a l’ensenyament STEM.
 • Conèixer la classe invertida síncrona i com s’aplica en la pràctica.
 • Identificar els conceptes llindar (threshold concepts) i treballar-los de forma efectiva.
 • Resoldre dubtes en classes sense explicació magistral.
 • Aplicar l’aprenentatge basat en problemes i/o projectes.
 • Introduir progressivament els conceptes bàsics del curs.
 • Utilitzar els qüestionaris de revisió a l’inici de cada unitat temàtica. 
 • Seleccionar i preparar notes i textos de referència, i introduir-los de manera pautada. 
 • Implementar estratègies de responsabilització, focalització i planificació, per incrementar el treball de l’alumne.
 • Identificar les dificultats en l’aprenentatge de les matèries amb alt contingut matemàtic.
 • Avaluar sense l’examen global clàssic.
Contingut
 • Introducció: el talent no es té, es treballa
 • La problemàtica de l’ensenyament tradicional 
 • Vers un canvi de paradigma: cal ensenyar a treballar i a aprendre, no s’ha d’exigir com a resultat final
 • Bases del constructivisme: mielinització de les connexions neuronals i la seva relació amb l’aprenentatge
 • L’aprenentatge i els alumnes universitaris: què pot fer i què no pot fer el cervell del postadolescent
 • El disseny del treball a classe: el cervell aprèn constructivament, no deductivament
 • La metodologia SABER: treball autònom tutelat + aprenentatge entre iguals + resolució sistemàtica de dubtes
 • Els conceptes llindar: identificació i ús
 • Els qüestionaris de revisió, la millor de les estratègies de reforç
 • Estudi de casos 1. Ensenyar a programar als estudiants de primer curs
 • Estudi de casos 2. Assignatures amb alt contingut matemàtic
 • L’avaluació adaptada a la nova metodologia

Metodologia 

Pràctica de la classe invertida síncrona (2 hores); classes magistrals (2 hores); anàlisi de casos (3 hores); exemples d’aplicació a matèries específiques (2 hores).

Avaluació

L’avaluació es durà a terme prenent com a base l’assistència i la realització d’una proposta d’organització d’un tema, segons la metodologia treballada.

Bibliografia
Coyle, D. The talent code: greatness isn’t born, it’s grown. Arrow, UK, 2010.

Freeman S. et al. «Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics». PNAS 111, 8410, 2014.

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/el-fin-de-las-clases-magistrales-12252

http://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/urgencias-educativas-integrar-matemticas-y-ciencias-ensear-a-aprender-13062

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-ensear-casi-sin-clases-magistrales-ii-hagmoslo-14170

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/fisica-y-quimica/39/posts/s-a-b-e-r-ensear-casi-sin-clases-magistrales-i-atrevmonos-14163

L. Arévalo, P. Gamallo, X. Giménez: «SABER 2.0 in STEM: Rewarded Correction and Subject Content – Active Learning Practical Matching Strategies», 
REIRE, 11(2), 2018.

Durada

9 hores

Calendari

21, 22 i 25 de gener de 2019, de 10 a 13 h 

Places

30

Lloc

Facultat de Biologia, aula 14 de l'Aulari A6

Idioma d’impartició

Català 

 

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments