Entusiasme a l’aula. Claus per al disseny d’una docència motivadora

Curs semipresencial

Formador

Ernesto de los Reyes López. Universitat Politècnica de València

Introducció

No hi ha res més estimulant per a un professor que observar que els seus alumnes mostren interès per la matèria que ensenya, participen a classe, s'esforcen, aprenen i, a la vegada, s’ho passen bé. De vegades, però, la situació és bastant diferent. Els estudiants es mostren desinteressats, no participen, sembla que s’avorreixin a classe i sovint obliden molt de pressa el que han après. Això produeix frustració y i desmotivació.

En aquest taller s’analitzen les causes que determinen la motivació dels estudiants en l’aprenentatge i l’assoliment de metes. Partint d’aquesta anàlisi, s’estudien les claus per dissenyar un programa docent que influeixi en la motivació, l’aprenentatge i l’interès per la matèria, amb l’objectiu que la tasca docent sigui eficaç i gratificant.

Competències i objectius

Interpersonals (CI): ser capaç de promoure la confiança i la motivació dels alumnes.

Metodològiques (CM): ser capaç de fer servir mètodes i estratègies que fomentin un aprenentatge significatiu i l’interès per la matèria.

Comunicatives (CC): ser capaç d’identificar les barreres de comunicació amb els alumnes i de plantejar estratègies que permetin una bona comunicació.

Contingut

El taller s’organitza en dues sessions. En la primera s’analitzen de manera senzilla i directa les teories sobre motivació en entorns educatius i la influència que tenen en l’aprenentatge dels estudiants. Mitjançant l’estudi de casos, s’analitzen les causes de la falta d’interès per l’aprenentatge i les oportunitats de millora. A la segona sessió s’estudia la capacitat d’actuació del professor per incrementar la motivació i l’aprenentatge dels seus alumnes, a través del disseny d’un programa formatiu coherent i la creació d’un entorn educatiu sensible. Els professors assistents utilitzen la guia docent d’una de les seves assignatures per posar en pràctica les propostes del taller i reflexionar sobre les dificultats i oportunitats a l’hora d’aplicar-les.

Metodologia

Amb un contingut eminentment pràctic, utilitza el mètode d’estudi de casos i les guies docents com a base per a la reflexió i l’aprenentatge dels models de motivació i les estratègies d’actuació del professorat que es descriuen durant el curs. El treball en petits grups, la posada en comú dels resultats i el diàleg entre tots els participants són la base perquè cadascú descobreixi les oportunitats que té per influir positivament sobre la motivació i l’aprenentatge dels seus alumnes.

Avaluació

Es basarà en l’assistència i participació en el taller i en l’elaboració d’un treball. Aquest treball consistirà en una reflexió sobre la pròpia pràctica docent en el context de les idees i els models proposats, les oportunitats de millora que s’hi identifiquen i el pla d’aplicació en alguna de les assignatures que s’imparteixen.

Bibliografia

  • Ambrose, S. A. et al. (2010). How Learning Works. Seven research based principles for smart teaching. Jossey-Bass
  • Bain, K. (2006) Lo que hacen los mejores profesores universitarios. PUV
  • Biggs, J. (2004). Calidad del aprendizaje universitario. Narcea
  • Fink, L. D. (2013) Creating Significant Learning Experiences. An Integrated Approach to Designing College Courses. Jossey-Bass
  • Finkel, D. (2008) Dar clase con la boca cerrada. PUV
  • Pintrich, P. R.; Schunk, D. H. (2006) Motivación en contextos educativos. Pearson.

Durada

12 hores (8 hores presencials i 4 de treball autònom)

Calendari

Sessions presencials: 19 i 20 de juny de 2019 de 10.00 a 14.00 h

Lliurament de treball autònom: 10 de juliol de 2019

Lloc

Facultat de Filologia, Sala de Juntes

Llengua d’impartició

Castellà

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments