Curs bàsic d’R

Curs presencial

Professor

Francesc Carmona Pontaque. Universitat de Barcelona

Introducció

El curs va dirigit al personal docent i investigador que vol fer servir el llenguatge de programació R per fer els càlculs i gràfics estadístics en les classes o per a l’anàlisi de les seves dades. L’objectiu és que l’alumne pugui utilitzar tots els recursos d’R de forma senzilla en els procediments estadístics més habituals: estadística descriptiva i inferència estadística bàsica. Al final del curs ha de ser capaç de continuar l’aprenentatge de manera autodidacta.

Requisits

Estadística descriptiva i un cert coneixement dels principals conceptes d’inferència estadística bàsica.

Nota: encara que s’hi expliquen conceptes d’estadística, no es tracta d’un curs d’estadística.

Competències

Competència principal: desenvolupament del pensament reflexiu i crític.

Competències secundàries: utilització d’estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat. Planificació de les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals i personals.

Contingut

Sessió 1

Introducció a R

Entorn d’R

 

 

Rstudio i R-commander

 

 

Introducció elemental de dades

 

 

Primers càlculs: mean, sd...

Sessió 2

Dades univariants

Vectors: dades elementals

 

 

Factors

 

 

Gràfics de pastís

 

 

Histogrames

 

 

Distribucions

Sessió 3

Dades multivariants

Arrays i matrius

 

 

Data frames

 

 

Llistes

 

 

Importació i exportació de dades

 

 

Instal·lació de paquets

Sessió 4

Ús d’R en estadística bàsica

Estadística descriptiva

 

 

Test t de Student

 

 

Test khi quadrat

 

 

Generació de dades aleatòries

Sessió 5

Models lineals

Rectes de regressió

 

 

Anàlisi de la variància

Sessió 6

Gràfics

Gràfics amb R

 

 

Dispositius

 

 

Paràmetres gràfics

 

 

Instruccions gràfiques

 

 

Gràfics múltiples

 

 

Introducció als paquets gràfics

Sessió 7

Funcions d’R i programació

Definició de funcions

 

 

Elements de programació

Sessió 8

Elements avançats

Generació d'informes dinàmics

 

 

Anàlisi de dades multivariant

Metodologia prevista

Exercicis pràctics a l’aula d’informàtica. Des dels més senzills d’introducció de dades o importació fins a petits programes o funcions.

Avaluació          

L’avaluació és continuada i preveu dos aspectes:

1) Participació a classe i resolució de problemes.

2) Exercicis per resoldre fora de l’aula.

Bibliografia

Using R for Introductory Statistics de John Verzani (versió 0.4 de 22-8-2002)

http://www.ub.edu/stat/docencia/EADB/Curso%20basico%20de%20R.htm#bibliografia

Durada

24 hores

Calendari

3, 5, 7, 12, 13, 14, 17 i 19 de juny de 2019 de 9.00 a 12.00 h

Places

20

Lloc

Facultat de Biologia, aula iA1 (edifici aulari)

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

 

 

 

 

 

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments