Redacció de textos en anglès

CURS EN LÍNIA

REDACCIÓ DE TEXTOS EN ANGLÈS

DESTINATARIS

PDI i PAS de la UB fix i PAS temporal que en el seu lloc de treball hagin de produir o comprendre textos en anglès i compleixi els requisits següents:

- Que en el moment de l'inici del curs tingui un contracte actiu i que porti almenys 1 any de contracte en el període dels últims 2 anys i que es prevegi la seva continuïtat.

REQUISIT ACADÈMIC

Tenir assolit el nivell 3er de l'EIM o B1

Prova de nivell: abans de l'inici de curs s'ha de fer una prova de nivell per constatar que es té el nivell mínim exigit per fer aquest curs. Aquesta prova es farà en línia. Un cop comprovat el nivell, es donarà accés a l'entorn virtual per començar la formació sota el guiatge del tutor/a.

Prova de nivell: del 22 al 28 de setembre de 2016

CRITERIS TÈCNICS
  • Connexió a Internet
  • Sistema operatiu: Windows 98 o superior
  • Navegador: Microsoft Internet Explorer 5.5 o 6.0
  • Maquinari mínim: Pentium III, IV, Celeron, 128 MB RAM, targeta de so de 16 bits, resolució de pantalla 800x600, auriculars amb micròfon incorporat o altaveus i microfòn.
  • Connexió a Internet: mòdem de 56KB o més velocitat.
COST

Curs organitzat conjuntament entre Formació Corporativa i l'ICE.

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

OBJECTIUS

Millorar el vocabulari de l'àmbit professional.

Practicar les habilitats essencials a l'hora d'escriure en anglès a la feina.

 

CONTINGUTS

Vocabulari útil relacionat amb l'escriptura al treball. Les abreviatures.

Comprensió de missatges i comunicacions.

Adaptació als diferents nivells de formalitat: registre formal i informal.

La redacció de missatges (correus electrònics, cartes...): estructura i connexió d'idees, ús de les formes verbals....

METODOLOGIA

Participació activa de l'alumnat en la construcció del coneixement de la matèria.

Tutories actives.

Realització de tasques: qüestionaris, resolució de casos pràctics.

AVALUACIÓ Cal obtenir una puntuació mínima d'un 60% del total de la puntuació del curs per superar-lo.

NOMBRE D'HORES

25 hores lectives i una durada de 4 setmanes de docència.

Per a la realització d'aquest curs es preveu una dedicació horària estàndard de 5 hores setmanals.

NOMBRE DE PLACES

10 PDI

ÀMBIT FORMATIU

Perfeccionament

CERTIFICAT

D'assistència i aprofitament

CODI

CALENDARI

HORARI

PROFESSORAT

 

086/16

 

 

Proves de nivell: del 22 al 28 de setembre de 2016.

Docència: del 10 d'octubre al 20 de novembre de 2016.

Curs virtual

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments