Logo Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació imatge de maquetació
      ICE UB imatge de maquetació
Intranet ICE
imatge de maquetació
Informació i formularis dels pagaments de les activitats de l'ICE
imatge de maquetació
 

Per realitzar els diferents tipus de pagaments derivats de la realització de les activitats de l'ICE és necessària la documentació indicada a continuació, la qual s'ha de lliurar al personal de l'àrea econòmica de l'ICE al més aviat possible. Cas contrari, s'endarrereixen innecessàriament els pagaments i s'ocasionen perjudicis a les persones o empreses col·laboradores.


 
imatge de maquetació

1. Pagaments de personal a càrrec d'activitats ICE (no màsters/postgraus)

 
 

1.1 Pagaments a personal de la Universitat de Barcelona

 
 

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta, haurà de lliurar la documentació següent:

•  Proposta de contractació
•  Declaració d'activitats personal UB
La data d'aquesta declaració ha de ser anterior a l'inici de l'activitat i s'hi ha d'indicar el període de la realització d'aquesta.

PAS que col·labora en activitats de l'ICE. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat la persona interessada ha de sol·licitar l'autorització per realitzar-la indicant: descripció de l'activitat encarregada, dates de realització, durada total i lloc. Aquesta petició s'ha de gestionar per correu electrònic a bgalera@ub.edu (Bartolomé Galera).

Una vegada autoritzada per l'Àrea de Recursos Humans, es podrà realitzar l'activitat, i la persona interessada ha d'enregistrar el marcatge horari amb el codi 95.

BECARIS que col·laboren en activitats de l'ICE. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada haurà de sol·licitar i obtenir de l'òrgan convocant de la beca l'oportuna autorització, la qual s'ha de lliurar a la Secció Econòmica. Cas contrari, no es podrà realitzar cap pagament.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

•  Ordre de pagament

 

 
 

1.2. Pagaments a personal extern a la UB

 
 

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

Proposta de contractació
Declaració d'activitats personal extern
La data d'aquesta declaració ha de ser anterior a l'inici de l'activitat i s'hi ha d'indicar el període de la realització d'aquesta.
Fotocòpia NIF (Necessari només quan sigui el primer cop que treballa amb l'ICE)
Fitxa d'alta o modificació de les dades personals i bancàries (Necessària només quan sigui el primer cop que treballa amb l'ICE i quan hagin modificat les seves dades personals i/o bancàries)

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

  Ordre de pagament

 

 
 

1.3. Pagaments a professionals per compte propi

 
 

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

•  Proposta de contractació
•  Declaració d'activitats personal extern

La data d'aquesta declaració ha de ser anterior a l'inici de l'activitat i s'hi ha d'indicar el període de la realització d'aquesta.
  Fitxa d'alta o modificació de les dades personals i bancàries (Necessària només quan sigui el primer cop que treballa amb l'ICE i quan hagin modificat les seves dades personals i/o bancàries)
•  Fotocòpia del NIF i de l'Alta de l'IAE o model 036 (alta declaració censal a Hisenda) quan sigui la primera vegada que treballa amb la Universitat de Barcelona

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

•  Ordre de pagament
•  Factura, en la que constin les dades bancàries on s'ha de fer el pagament

La factura ens la podeu enviar en format pdf a l'adreça economicsice@ub.edu i s'hi ha de fer constar:

Les dades fiscals de la UB són les següents:
Adreça de tramesa de factura:

Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J

ICE Cege 38080001333000 nou
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001

Institut de Ciències de l'Educació
Ps. Vall d'Hebron, 171
Edifici Migdia
08035 Barcelona

 
 

1.4. Pagament de docència a empreses

 
 

•  Ordre de pagament
•  Fotocòpia del NIF de l'empresa quan sigui la primera vegada que treballi amb la Universitat de Barcelona

•  Factura, en la que consti les dades bancàries on s'ha de fer el pagament

La factura ens la podeu enviar en format pdf a l'adreça economicsice@ub.edu i s'hi ha de fer constar:

A la factura hi ha de constar les dades fiscals de la UB:
Adreça de tramesa de factura:
Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J
ICE Cege 38080001333000 nou
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001

Institut de Ciències de l'Educació
Ps. Vall d'Hebron, 171
Edifici Migdia
08035 Barcelona

 
 

1.5. Pagaments a personal estranger no resident

 
 

Entre 20 i 30 dies abans de l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

•  Proposta de contractació
•  Fotocòpia del passaport
•  Emplenar la sol·licitud de transferència bancària per a tercers no residents (Personal docent estranger convidat i altre personal estranger)
•  Declaració d'activitats personal extern

La data d'aquesta declaració ha de ser anterior a l'inici de l'activitat i s'hi ha d'indicar el període de la realització d'aquesta.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

•  Ordre de pagament

 
 

  1.6 Suport/Col·laboració puntual a jornades, congressos (activitats ICE)

 
 

Aquestes col·laboracions les pot prestar bé un becari, bé un alumne. En aquest últim cas, s'ha de convocar 2 mesos abans de l'inici de l'activitat una beca de col·laboració.

 
 

2. Pagaments de personal a càrrec de màsters/postgraus

 
 

2.1.  Pagaments a personal de la Universitat de Barcelona

 
 

PRÈVIAMENT a l'inici de l'activitat, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

Proposta de contractació

PAS que col·labora en màsters/postgraus. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada ha de sol·licitar l'autorització per realitzar-la indicant: descripció de l'activitat encarregada, dates de realització, durada total i lloc. Aquesta petició s'ha de gestionar per correu electrònic a bgalera@ub.edu(Bartolomé Galera). Una vegada autoritzada per l'Àrea de Recursos Humans, es podrà realitzar l'activitat, i s'haurà d'enregistrar el marcatge horari amb el codi 96.

BECARIS que col·laboren en màsters/postgraus. PRÈVIAMENT a la realització de l'activitat, la persona interessada haurà de sol·licitar i obtenir de l'òrgan convocant de la beca l'oportuna autorització,. Cas contrari, no es podrà realitzar cap pagament.

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

•  Ordre de pagament

 
 

2.2. Personal extern a la UB

 
 

PRÈVIAMENT a l'inici del màster/postgrau, el responsable d'aquesta haurà de lliurar la documentació següent:

Proposta de contractació juntament amb document d'acceptació, adjudicació i declaració de no incompatibilitats
El document d'aceptació ha de ser de data anterior a l'inici de la docència i s'hi han d'indicar la resta de les dates sol·licitades.
Fitxa de les dades personals i bancàries i fotocòpia NIF. (Necessària només quan sigui el primer cop que treballi amb l'ICE i sempre que hagin modificat les seves dades personals i/o bancàries).

FINALITZADA l'activitat o la causa que origini el pagament, i no més tard de 5 dies naturals, el responsable haurà de presentar:

 Faig constar de realització de serveisword, signat pel director/a del postgrau. Hi han de constar les dades personals i bancàries del professor/a extern i ha d'estar signat per aquest/a.

 
 

3. Pagament d'altres serveis i/o materials a empreses i/o proveïdors

 
 

Tota compra de material ha d'anar precedida d'una comanda.

Les comandes s'han de realitzar 2 o 3 setmanes abans de la data en què es vol tenir el material, ja que el procés s'ha fet més llarg.

Per tal de tramitar-les s'ha de comunicar a Albert Coines, M. Mercedes Zamora o Julià Rodríguez, indicant quina activitat n'assumeix el cost.

Caldrà presentar fotocòpia del NIF de l'empresa quan sigui la primera vegada que treballi amb la Universitat de Barcelona.

Rebut el material o prestat el servei, l'empresa o proevïdor haurà de presentar:

• Factura, en la que constin les dades bancàries on s'ha de fer el pagament. Si la factura és de restauració s'ha d'emplenar motivadament, la memòria explicativa de despeses

A la factura s'han de fer constar les dades fiscals de la UB:

Universitat de Barcelona
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
NIF Q0818001J

ICE Cege 38080001333000 nou
Oficina comptable U00400225
Òrgan gestor U00400001
Unitat tramitadora U00400001

 
 

4. Factures o tiquets amb pagament avançat que s’han d’abonar

 
 

Són despeses corresponents a la Universitat que una tercera persona, habitualment un professor, paga per endavant i a qui se li han de retornar els diners.

Despesa inferior a 60 euros: Sempre que sigui possible hi ha d'haver factura d'aquesta despesa i s'ha d'indicar que està pagada. S'admetra també la presentació de tiquets, d'import màxim cadascun de 60 euros.

Despesa superior a 60 euros: Sempre hi ha d'haver factura d'aquesta despesa i s'ha d'indicar que està pagada. A la factura s'han de fer constar les dades fiscals de la UB.

Documentació que cal emplenar:

Sol·licitud d'endós de les despeses que s'han avançat

En cas de despeses de Restauració:

 
 

5. Pagament de desplaçaments

 
 

Cal tenir present:

- Es considera el punt de sortida i de tornada el lloc de residència habitual o el lloc de treball, en funció de l'horari en què s'hagi fet el recorregut.
- Si el lloc de sortida és a la mateixa localitat on es fa l'activitat, no es té dret a indemnització.
-En cas d'activitats subvencionades per la Generalitat , per tenir dret a indemnització cal que els kilòmetres recorreguts siguin superiors a 15 km en un sentit.
- El responsable de l'activitat ha de verificar la declaració de desplaçaments.

La documentació a lliurar és la següent:

•  Declaració de desplaçament, signada per la persona interessada i amb el vistiplau del responsable de l'activitat o cap de secció.

 

Per qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la secció d'afers econòmics: economicsice@ub.edu

 
     
     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: ICE
Última actualització o validació: 29.01.2018
imatge de maquetació