Educació i comunitat

 

Presentació  
La Secció d’Educació i Comunitat incideix en els àmbits educatius no formals per reforçar la vinculació entre la universitat i la societat.
 

Objectius 

L'objectiu és contribuir a millorar les condicions socioeducatives de l’entorn, per mitjà de l’actualització de coneixements i competències per a professionals i tècnics d’educació i formació vinculats a entitats i institucions socials i educatives, i també del creixement personal i cultural de la ciutadania en el marc de l’educació i la formació al llarg de la vida.

Específics

  • Col·laborar amb entitats i professionals socioeducatius per desenvolupar accions  sobre l’entorn i el territori.
  • Reforçar el paper de la universitat en la societat per mitjà de les relacions amb entitats i organismes que conformen accions socioeducatives de treball en xarxa.
  • Assessorar a institucions i entitats per al disseny i avaluació de projectes educatius i de plans de formació.
  • Promoure i col·laborar en innovacions i estudis sobre educació i formació al llarg de la vida.
 
 Programes i/o oferta formativa

Aprenentatge Servei

  • Suport a professorat universitari que impulsi activitats d’aprenentatge servei. Organització d’activitats formatives i de trobades tècniques.

Tercer sector i Ong

Formació de persones adultes

Entitats educatives de temps lliure

  • Suport a professionals vinculats a l’entitats d’educació en el lleure, sobretot la formació especialitzada.
  • Col·laboració en els mitjans de difusió d’aquestes entitats.
  • Postgrau Lleure, Societat i Comunitat, en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai.

Col·lecció “Educació i Comunitat”

  • Difusió d’estudis i recerques per mitjà de publicacions digitals sobre temàtiques relacionades amb els objectius de la secció (Dipòsit Digital de la UB).

Directori: 

Nom Correu electrònic Telèfon Càrrec i/o funcions
Peró Cebollero, Maribel mpero@ub.edu 933125015 Programa de Formació de professionals en intervenció sociocomunitària
Paula Pérez, Isabel isabelpaula@ub.edu 934039004 Cap de Secció d'Educació i Comunitat

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments