Tallers: Quines oportunitats ens pot oferir l’entorn per desenvolupar les nostres capacitats?

 

Els tallers són espais formatius de 20 hores de durada, organitzats en dos blocs de 10 hores cadascun i amb temàtiques relacionades entre si. Tenen com a objectiu treballar temes concrets que permetin als assistents assolir coneixements per ser agents de canvi i per dur a terme una excel·lent intervenció educativa a les aules, i aconseguir una millora en l’atenció i aprenentatge de tot l’alumnat i la inclusió de les famílies en els centres educatius.

L’acreditació total dels dos blocs és de 20 h.

Dates i horaris

Bloc 1:

Divendres 6 de març, de 16.30 h a 20.30 h: Taller de detecció d’alumnes amb altes capacitats
Dissabte 7 de març, de 9 h a 15 h: Taller de metodologia

Bloc 2:

Divendres 20 de març, de 16.30 h a 20.30 h: Taller d’atenció a les famílies

Dissabte 21 de març, de 9 h a 15 h: Taller de gestió i direcció de centres, i conclusions

Metodologia

La metodologia d’aquest espai formatiu és participativa, amb interacció directa entre els formadors i els assistents.

Responsables de formació

Taller de detecció d’alumnes amb altes capacitats
Toni Cortés, Pilar Corominas, Catalina Quintana, Andreu Grau

Taller de metodologia
Maica Cima, M. Josep Figueres, Sílvia Zurita, Imma Aldell, Jorge Gallego, Daniel Ribó

Taller d’atenció a les famílies
Sílvia Zurita, M. Josep Figueres, Joan Badia, Rosa Vela

Taller de gestió i direcció de centres
Pilar Sánchez, Mia Balcells, Eduard Mallol, Noemí Santamaria

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Durada: 20 hores

Destinataris: docents, orientadors, gestors i inspectors en actiu

Places: 25

Preu: 75 €

Període d’inscripció
Del 17 al 26 de febrer de 2015

Inscripció

Per Internet:  Matrícula tancada

Informació  i/o consultes sobre les inscripcions

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Descripció dels tallers

1. Taller de detecció d’alumnes amb altes capacitats a l’aula a partir del sistema d’aprenentatge de tot l’alumnat

Descripció i objectius

Aquest és un dels quatre tallers que s’inclouen en l’espai formatiu que ha de permetre als assistents adquirir coneixements per ser agents de canvi a les aules i als centres.

En el marc d’una escola inclusiva, en aquest taller volem conèixer la nostra escola i construir un puzle d’eines que, ben encaixades, ens permeti saber com aprenen els nostres alumnes i així ajudar-los en el seu procés formatiu. D’aquesta manera detectarem a l’aula els alumnes d’altes capacitats, de la mateixa manera que ho fem amb la resta de l’alumnat. En definitiva, aprendrem a obrir els ulls i ampliar la mirada per tenir una visió holística de cada infant.

Volem proporcionar eines per identificar les necessitats dels alumnes a l’aula, com a pas previ per a qualsevol procés d’intervenció, i desenvolupar processos de detecció multidimensional que ens ajudin a establir el perfil d’aprenentatge de cada alumne. Per això treballarem amb eines d’ampli espectre, que ens permetran reconèixer les necessitats dels alumnes d’altes capacitats i millorar les intervencions que portem a terme a les nostres aules.

Com ho farem?

 • Elaborarem eines per conèixer el sistema d’aprenentatge del nostre alumnat.
 • Buscarem mecanismes per establir uns primers criteris sobre quines actuacions s’adeqüen més en cada cas.
 • Practicarem grupalment sobre casos simulats (reals o no).
 • Intentarem consensuar les primeres actuacions que cal desenvolupar.
 • Evidenciarem que l’avaluació pot convertir-se en una eina fantàstica.
 • Finalment, ens agradaria que els assistents sortissin amb una motxilla plena d’eines i unes ulleres renovades per mirar els alumnes d’una manera més amplia i proactiva.

Responsables de formació
Toni Cortés, Pilar Corominas, Catalina Quintana, Andreu Grau

Data i horari
Divendres 6 de març, de 16.30 h a 20.30 h

2. Taller de metodologia com a eina imprescindible per desenvolupar les capacitats i competències de cada alumne

Descripció

Aquest és un dels quatre tallers que s’inclouen en l’espai formatiu que ha de permetre als assistents adquirir coneixements per ser agents de canvi a les aules i als centres.

Es tracta d’un espai d’interacció entre formadors i participants en el qual es combinarà el marc teòric amb la pràctica, amb l’objectiu de crear, innovar i compartir els aprenentatges que anem adquirint entre tots en aquest marc formatiu, juntament amb l’experiència pròpia de cada assistent.

Objectius

 • Reflexionar sobre com atenem les altes capacitats a l’aula.
 • Proporcionar eines metodològiques per treballar amb aquest alumnat.
 • Compartir experiències i bones pràctiques.
 • Treballar sobre casos reals.

Responsables de formació

Maica Cima, M. Josep Figueres, Sílvia Zurita, Imma Aldell, Jorge Gallego, Daniel Ribó. Coordinació d’investigació i recerca en alumnes amb altes capacitats. Intervenció educativa. Escola inclusiva. ICE de la UB.

Data i horari

Dissabte 7 de març, de 9 h a 15 h       

3. Taller d’atenció a les famílies: relació entre centre i famílies d’alumnes d’altes capacitats i de tot l’alumnat en general

Descripció i objectius

Aquest és un dels quatre tallers que s’inclouen en l’espai formatiu que ha de permetre als assistents adquirir coneixements per ser agents de canvi a les aules i en els centres.

L’atenció i la inclusió en el centre educatiu dels pares o tutors legals de l’alumnat és, en molts casos, una assignatura pendent que sovint pot generar dificultats en la relació entre família i escola.

Cal parar esment en el fet que tots els alumnes són els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge i d’evolució personal. Per aquest motiu és imprescindible que el centre educatiu estableixi canals proactius i ponts de comunicació activa amb els pares o tutors legals de cada alumne, a fi que siguin generadors d’accions positives per a tota la comunitat educativa.

Aquest taller permetrà combinar espais teòrics participatius i espais pràctics, amb l’objectiu d’assolir, crear, innovar i compartir els aprenentatges que anem adquirint entre tots en aquest marc formatiu, juntament amb l’experiència pròpia de cada assistent.

Objectius

Adquirir un grau de consciència i compromís dins de la cultura dels centres que inclogui de forma activa els pares com a usuaris del sistema educatiu, acció que porta implícit un benefici directe per a tot l’alumnat, inclosos els alumnes d’altes capacitats.
Assolir estratègies i eines pràctiques per aconseguir l’objectiu esmentat.
Millorar la comunicació i el treball en col·laboració amb els pares o tutors legals com una estratègia clau i essencial de tot procés de desenvolupament dins de la comunitat educativa.

Responsables de formació

Sílvia Zurita, M. Josep Figueres, Joan Badia, Rosa Vela.

Data i horari

Divendres 20 de març, a les 16.30 h

4. Taller de gestió i direcció de centres per atendre els alumnes d’altes capacitats i la resta de l’alumnat en el marc d’una escola inclusiva

Descripció

Aquest és un dels quatre tallers que s’inclouen en l’espai formatiu que ha de permetre als assistents adquirir coneixements per ser agents de canvi a les aules i als centres.

La gestió i la direcció d’un centre és un dels motors més importants per portar a terme una millora en l’atenció a la diversitat per a tots els alumnes tenint en compte, també, aquells que tenen altes capacitats.

Aquest taller permetrà combinar espais teòrics participatius i espais pràctics, amb l’objectiu d’assolir, crear, innovar i compartir els aprenentatges que anem adquirint entre tots en aquest marc formatiu, juntament amb l’experiència pròpia de cada assistent.

Objectius

 • Consolidar la visió inclusiva de l’equip directiu com a condició indispensable per portar a terme una intervenció educativa d’excel·lència.
 • Construir conjuntament un pla d’actuació, entre les diferents estructures del centre i els agents educatius, per enfortir el marc inclusiu del centre.
 • Elaborar un marc de comunicació i cooperació amb les famílies i proposar eines per portar-lo a terme.

Responsables de formació

Mia Balsells, Eduard Mallol, Pilar Sánchez, Noemí Santamaria.

Data i horari

Dissabte 21 de març, de 9 h a 15 h

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments