Perfil i requisits d’accés

Perfil d’accés

  • - Professorat contractat temporal UB
  • - Personal investigador contractat UB amb docència
  • - Personal postdoctoral UB amb possibilitat d’impartir docència durant el màster
  • - Personal predoctoral UB amb possibilitat d’impartir docència durant el màster
  • - Altres figures de personal contractat amb docència a la UB

 

Requisits d’accés

- Els sol·licitants hauran d’estar treballant a la UB (veure perfil d’accés) i no podran tenir més de cinc anys d'experiència docent.

  • - El departament on estigui adscrit el sol·licitant haurà d'assegurar que aquest tingui assignada docència durant el període del màster.

 

La direcció del Departament haurà d’acreditar que la persona candidata reuneix els requisits (es pot trobar un model de certificat a la pàgina web del màster).

 

 

 

excel BKC HUBc