Plans docents

ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent dels diferents tallers durant el darrer bienni amb docència. En iniciar el curs es podrà consultar el calendari i model d'avaluació al campus virtual del màster.

1er curs

 
Mòdul 1. Política universitària. La docència a la universitat
El desenvolupament professional del professorat: les competències docents
Sistemes universitaris a l'EEES i models docents europeus. Altres models

 

 

 
Mòdul 3. Metodologies docents i avaluació de l'aprenentatge
Estratègies de treball a l’aula universitària
Metodologies actives d'aprenentatge
Avaluació dels aprenentatges
L'ús de les TIC per a l'aprenentatge i el coneixement

 

 
Mòdul 4. Eines i recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge
Carpeta d'aprenentatge i carpeta docent
Gestió documental
Eines i recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge

 

 
Mòdul 5. Pla docent i programa docent d’una assignatura
Elaboració del pla i del programa docent d’una assignatura
De la millora a la innovació docent. Elaboració de projectes

 

2n curs

 
Mòdul 7. Pràctica docent
Aplicació del projecte de millora i innovació
Observació de la pràctica docent

 

  •  

excel BKC HUBc