Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Medicina Imatge de diagramació
Español English Directori UB Inici Facultad UB layout image
Imatge de diagramació
      Másters Oficials             Lectura de tesis       Becas y Ayudas       Tesis en Depósito       layout image
imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
layout image
Presentació
Inici
Objectius
Informació general
Accés i admissió
Matrícula
Inscripció, seguiment i presentació de tesis
Inscripció
Seguiment
Presentació
Formularis
Informació acadèmica
Estructura del programa
Màsters universitaris
Línies d'investigació i producció científica
Activitats de formació complementàries al període de recerca
Más información
Sistema de garantia de qualitat
Comissió Programa
Accés a la Intranet
Enllaços d'interés
layout image

Facultat de Medicina

Secretaria d'Estudiants i Docència


C/ Casanova, 143
08036 Barcelona
Telèfon: 934035251/2
Fax: 934035254

doctoratmedicina@ub.edu

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Programa de Doctorado"Medicina"

La incorporació al programa de doctorat Medicina i Recerca Translacional està determinada pels criteris d'accés generals que recull la legalitat vigent i els requisits d'admissió que han estat establerts per la comissió del programa de doctorat.

Per iniciar el tràmit d'admissió i accés heu d'entrar a l'aplicatiu.

Criteris d'accés

Per accedir al programa de Doctorat "Medicina" serà necessari complir les condicions recollides en el RD 1393/2007. L'accés es podrà realitzar quan es compleixi qualsevol dels següents requisits:

Haver obtingut un títol de Llicenciat, Diplomat o un títol de nivell equivalent havent superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals 60 corresponguin a un màster universitari (Màster Oficial).

Els actuals llicenciats: Amb títol universitari oficial espanyol que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 de MECES

Equivalència en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicles
1. S’estableixen, d’acord amb el quadre següent, les equivalències en crèdits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors de 1r cicle i 1r i 2n cicle als sols efectes d’accés als ensenyaments de doctorat.

TÍTOL

EQUIVALÈNCIA EN ECTS

Llicenciat en Medicina, llicenciat en Farmàcia, llicenciat en Odontologia, llicenciat en veterinària i Arquitecte

300 ECTS, del quals 60 són de nivell de màster

Enginyer i la resta de títols de llicenciat

240 ECTS

Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, mestre

180 ECTS

2. Els ensenyaments que condueixin a l’obtenció d’un títol de llicenciat o enginyer, els plans d’estudis dels quals tenen una durada mínima de cinc cursos acadèmics, correspon al director de l’Escola de Doctorat determinar si l’equivalència dels estudis superats en crèdits ECTS correspon a 300 crèdits ECTS dels qual 60 ECTS són de nivell de màster.

Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per al'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut ( MIR , FIR, PIR i especialitats d'infermeria)

Els futurs Graduats en Medicina no caldrà que tinguin estudis de Màster Universitari per haver superat 360 crèdits ECTS.

Suficiencia Investigadora (DEA) obtinguda per la superació de programes de doctorat a l'empar del RD 778/1998 i del RD 185/1985. En el cas de tenir inscrita la tesi doctoral, no serà necessari presentar de nou el projecte de tesi.

En el cas d'estar en possessió d'un títol expedit d'acord a sistemes educatius estrangers, s'haurà de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent als corresponents títols espanyols de màster universitari i que faculta, al país en què ha estat expedit, per accedir als estudis de doctorat. A més serà necessari demanar l'autorització a l'Escola de Doctorat de la UB, per a això és necessari presentar la sol.licitud a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina, acompanyada del títol original o còpia legalment autoritzada i una fotocòpia a fi de que sigui compulsada, així com un certificat acadèmic dels estudis cursats. En la sol.licitud es poden consultar les vies de legalització i traducció.

Requisits d'admissió

Per a ser admès al programa de doctorat "Medicina", l'alumne ha de complir els criteris d'accés, tenir l'acceptació d'un Director de Tesi (i tutor si el director no està vinculat al programa), estar vinculat a alguna de les línies de recerca del programa de Doctorat, i el vistiplau del director del Departament o del Grup de Recerca al qual estigui vinculat el Director de Tesi, del tutor si escau i del Coordinador del Programa de Doctorat.

Quan el doctorand demani la direcció d'una persona externa al programa de doctorat "Medicina" que no hagi estat acceptada prèviament ( vegeu directors externs acceptats ), es demanarà autorització a la Comissió del Programa Aquest director haurà de complir amb els requisits establerts per la Comissió a ser acceptat. En qualsevol cas, es requerirà un codirector o un tutor que estigui acreditat per aquest programa de Doctorat.

Per als graduats en Medicina que no hagin cursat un Màster Universitari, la comissió del programa de Doctorat "Medicina" estableix que els sol licitants hauran d'acreditar qualsevol de les següents competències en metodologia de recerca:

  • Haver superat 10 crèdits ECTS o 100 hores lectives en l'àmbit de la metodologia de recerca en els últims dos anys
  • Experiència de recerca en un centre acreditat d'almenys un any.
  • Integrant d'un projecte competitiu
  • Haver publicat com a primer o segon autor un treball original en una revista situada com a mínim en els dos primers quartils de la seva àrea de coneixement en els últims cinc anys.

En el cas de no reunir cap d'aquestes competències, els alumnes hauran de cursar els complements específics de formació que la comissió del programa de doctorat "Medicina" consideri necessaris, els quals haurà d'assolir abans de la presentació del projecte de tesi doctoral.

 

 


     
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docencia Facultat de Medicina
Última actualització o validació: 03.04.2020
imatge de maquetació