Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El projecte Aprenentatge professionalitzador en CAV: La matèria Projectes, una plataforma d’inserció laboral té per objectiu general desenvolupar l’aprenentatge professionalitzador en els estudiants de grau de Comunicació Audiovisual a partir de la matèria Projectes i, concretament, de l’assignatura Projectes II. Un dels aspectes més innovadors d’aquest és que les propostes d’acció revertiran no només en la millora de l’aprenentatge dels estudiants, si no molt especialment en la seva inserció laboral. Això serà possible, en aquesta fase del projecte, a partir del desenvolupament de competències de caràcter professionalitzador, emprant com a mitjà formatiu els Massive Open On-line Course (MOOC).

Per tal d’assolir els objectius assenyalats, es planteja un projecte plurianual i prospectiu, estructurat en tres fases. En aquests moments la fase I està completament realitzada. En relació a la Fase II hem finalitzat uns subobjectius però manquen desenvolupar dos unitats formatives.L’estat de desenvolupament de les fases i la nova proposta corresponen a la fase III es presenten a continuació:

Fase I: curs 2013-2014. Anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores. Ja desenvolupada

Fase II: curs 2014-2015 i 2015-2016. Dissenyar, implementar i avaluar el MOOC derivat de l’anàlisi i detecció de necessitats en competències professionalitzadores realitzada a la Fase I.

2014-2015. S’han desenvolupat tres de les cinc unitats del MOOC proposat. Les limitacions tècniques (en espera de què es signi un acord amb MiriadaX per tal de bolcar els materials elaborats) i pressupostàries (l’AGAUR no ha concedit els dos ajuts sol·licitats, tot i que la nostra proposta ha estat molt ben valorada en el procés obtenint un 6.1 dels 7 possibles punts màxims en l’apartat d’avaluadors i un 7,85 com a valoració global) ens han fetdel tot impossible finalitzar aquesta fase amb els estàndards de qualitat que ens hem marcat.

2015-2016. En la present proposta es desenvoluparan dues unitats formatives del MOOC, amb les seves corresponents activitats avaluadores que, pels motius anteriorment assenyalats, no s’han pogut desenvolupar en el calendari inicialment previst.

Fase III: curs 2016-2017. Dissenyar, implementar i avaluar un pla de màrqueting dels productes audiovisuals desenvolupats pels estudiants per tal de fer-los visibles com a creado

Codi del projecte: 
2013PID-UB/008
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Romeo Delgado,Marina
Participants: 
Marina Romeo, Montserrat Yepes, Lydia Sánchez, M. Àngels García, Vicenta González, Josep Gustems, Carolina Martín, Emma Bosch, Carlos Aguilar, Rita Berger, Andres Besolí
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Comunicació audiovisual
Assignatures implicades: 
Projectes II