ATESI

Art, Territori, Estratègia Docent, Sostenibilitat i Intervenció Social
Presentació: 

La proposta de treball pels propers dos anys està emmarcada en les diferents iniciatives que com a equip hem anat engegant durant aquests últims cursos: volem potenciar la inclusió de les metodologies d’Aprenentatge–Servei en les distintes assignatures on impartim docència i difondre la necessitat d’aquesta participació amb la ciutadania com a línia de treball en els centres universitaris. Apostem apropar-nos des de l’art social a necessitats d’intercanvis amb diversos col·lectius i entitats. 

Volem treballar des del territori per una cultura sostenible, defensar la igualtat, des d’una visió pròxima als conceptes de l’economia feminista, posant en valor aquelles capacitats i tasques que la societat ha denigrat en favor d’una voluntat regida exclusivament per la productivitat econòmica. 

Defensem recuperar oficis des de la tradició i la contemporaneïtat, tot permetent l’intercanvi generacional; compartint destreses i coneixements intergeneracionals. Ens interessem per generar un art contemporani amb una clara vocació transversal, que parli de realitats properes, ancorat en una actitud activa i reivindicativa vers la situació actual. Traslladem el coneixement après en els tallers de la facultat on ens situem cap a col·lectius potencials.

Ens posicionem des d’una perspectiva d’ètica a on el col·lectiu pren les decisions de forma democràtica i consensuada. Creiem que les iniciatives i sabers personals han de repercutir en el benefici del grup. 

La sostenibilitat, entesa des d’una òptica divergent, és per nosaltres un eix primordial per a l’avenç col·lectiu; la creiem imprescindible en l’educació i busquem incorporar-la activament en les nostres temàtiques docents. L’art és per nosaltres un element vertebrador d’acció social. 

D’acord a les línies d’innovació o etiquetes proposades dins del PMID, podem proposar els següents camps d’acció vinculats als nostres objectius: 

(A) Aprenentatge en entorns digitals
• Open Educational Resources 
o Proposem una segona edició de la iniciativa Art+Social+Tèxtil, una acció vinculada al projecte internacional d’investigació artística “Exposiciones enREDadas” coordinat des de la Universidad Autónoma de Madrid per commemorar la Setmana Internacional de l’Educació Artística de la UNESCO. La iniciativa A+S+T combina accions virtuals i físiques en el territori per a promoure la sostenibilitat, la transferència de coneixement i la formació de l’alumnat, i hi conflueixen dinàmiques específiques d’integració i participació per a distints grups socials intra- i extra-universitaris (http://artsocialtextil.com/).
o Plantegem, així mateix, i tenint en compte la funció contemporània de la universitat dins la societat, la difusió de materials docents generats a les aules, en codi obert i tot seguint els preceptes de “creative commons”, especialment aquells que tenen a veure amb les eines i els processos de creació-producció.
o Paral·lelament, ens sumem a les activitats del Grup ApS–UB en la creació d’una plataforma digital web on poder fer difusió d’activitats d’aquesta metodologia portades a terme a la universitat.

 

Concretant les activitats presentades a la secció d'objectius, s'enumeren les següents accions prospectives: 

– Coordinació, facilitació i tutoria de projectes específics vinculats a la metodologia d’Aprenentatge–Servei del l’alumnat de Belles Arts.
– Participació activa dels components del grup en les tasques i línies d’actuació del projecte Compartir Idees: la universitat va a l’institut del Grup ApS–UB.
– Continuació de convenis de col·laboració per a la realització d’activitats externes i pràctiques acadèmiques per als i les estudiants en centres d’art i natura, específicament la Xarxa de Parcs de les Olors de Catalunya (http://www.parcdelesolors.com/) i el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat – Forn de la Calç de Calders (http://www.cacis.cat/). Establiment de conveni de col·laboració i inici d’activitat amb l’associació Drap-Art d’artistes d’up-cycling i materials de rebuig. 
– Re-edició de les Jornades Internacionals Art+Social+Tèxtil (http://artsocialtextil.com), orientant específicament el seu enfocament vers la temàtica de sostenibilitat. 
– Difusió de les experiències i accions conduïdes pel grup i pels seus membres a través de comunicacions en congressos i publicacions (periòdiques i/o no periòdiques).

(B) Aprenentatge professionalitzador
• Competències transversals
o Advoquem per potenciar el treball específic sobre la competència de Sostenibilitat, integrant-ne continguts específics en les assignatures. Es busca potenciar estratègies didàctiques que motivin la reflexió i la modificació d’hàbits i actituds –dins i fora de l’aula– en relació al compromís ecològic-ambiental, socio-econòmic i relacional. 
o D’acord al punt anterior, proposem el qüestionament de la possibilitat actual d’avaluació de dita competència en un marc que superi la simple valoració respecte a l’acompliment les normes de seguretat (PNT). Proposem la indagació de models i recursos didàctics vinculats.
• Pràcticum
o Plantegem l’establiment de convenis de col·laboració específics en activitats d’aprenentatge-servei amb entitats externes a la facultat de Belles Arts i a la Universitat, tot reforçant també el lligams participatius interuniversitaris. 
• PNT
o Suggerim l’elaboració d’un model de PNT pel Taller de Materials Tous de la Facultat de Belles Arts, tot introduint i explorant normatives específiques per a les activitats singulars que s’hi practiquen i pels materials que s’hi utilitzen.
• TFG
o Formulem la incorporació de metodologies d’ApS als TFG les característiques dels quals hi siguin oportunes, propiciant un apropament actiu a l’espai social i a la professionalització en un context de vivència activa i significativa del projecte artístic, individual o col·lectivament. 

(C) Avaluació
• Autoavaluació
o Relacionat amb la metodologia ApS, ens interessem per la proposta de diferents sistemes aplicables d’autoavaluació que complementin les eines d’enquesta (proposta de valoració en equip, treball d’anàlisi crític, etc.). 

(D) Metodologies actives per l’aprenentatge
• Aprenentatge i Servei 
o Concebem l’adaptació les metodologies habituals d’aprenentatge en creació artística a les característiques específiques d’Aprenentatge-Servei. Plantegem la integració l’aprenentatge entre iguals, el col·laboratiu i el procés d’elaboració de projectes en les activitats d’ApS. Proposem l’estudi i anàlisi específic d’alguns dels casos per tal de valorar l’adequació dels nostres pressupòsits.

Codi UB: 
GINDO-UB/162
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Grau Costa, Eulàlia
Membres del grup: 
Aramendía Zuazu, Manuel
García García, Ascensión
Mata Benedicto, Josep
Mauricio Falgueras, Carles
Oliva Torres, Sergi
Povedano Ferre, Rosa
Ros Vallverdú, Jaume
Asensio Fernández, José Antonio
Ginés Grasso Galera, Guillermo
Juvanteny Colell, Marta
Pacheco Puig, Juan José
Romero Pineda, Rafael
Sasiain Camarero-Núñez, Alaitz
Valverde Gefaell, Teresa
Porquer Rigo, Joan Miquel
Solanilla Roselló, Anna
Cova, Massimo
Serrano Navamuel, Francisco Javier
Ricart Ulldemolins, Núria
Daroca Musté, Clara
Fontiveros Sánchez, Manuel
Moretó Alvarado, Laia
Medel, Maria Begoña
Larroy Larroy, Nieves
Ménendez, Deborah Tatiana
Murcia Artego, Elisa
Calderó Recio, Ferran
Gardés Garnés, Sònia (professional externa)
Ortega Cruz, Andrés (professional extern)
Piñol Torrent, Francesca (Escola Massana)
Arregui Pradas, Rocío (Universidad de Sevilla)
Romero González, Antonio Pablo (Universidad Autónoma de Madrid)
Assaleh Assaleh, Mohamed Samir (Universidad de Huelva)
López Pérez, Nuria (Universidad de Jaén)
Callejón Chinchilla, Maria Dolores (Universitat de Jaén)
Benticuaga, Juan Román (Universidad de Huelva)
Aznárez López, José Pedro (Universidad de Huelva)