Creació d’una base de dades sobre veus per part dels estudiants al campus Moodle.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com comentàvem anteriorment, l’objectiu d’aquesta millora és que els estudiantats adquireixin una nova competència que els permetrà analitzar una veu des de l'aspecte sonor. Aquesta competència és bàsica per a tot professional de la veu per abordar la rehabilitació d'una veu. Per a aconseguir el nostre objectiu els estudiants analitzaran una veu normal. Això implica que hauran de posar en pràctica tota una sèrie d’elements teòrics que s’han anat estudiant. Han de poder conèixer, només escoltant una veu, les característiques anatòmiques bàsiques que la determinen.

Aquest coneixement pràctic els serà del tot imprescindible en la seva pràctica professional futura per poder analitzar una veu patològica i fer-ne una diagnosi i tractament correcte, només coneixent de manera profunda les bases de producció de la veu normal podem analitzar i comprendre una veu que té una patologia de tipus funcional.   Amb aquesta activitat s’amplia el ventall d’activitats pràctiques que ha de fer l’estudiant al que fins ara es demanava que fes una autoobservació de la seva postura i respiració, observació que també haurà de fer sobre qualsevol pacient en la seva vida professional futura.

Ara a l’afegir una nova activitat ampliem el camp d’anàlisi i l’estudiant ha de posar en pràctica unes noves estratègies i competències que ha d’adquirir durant l’estudi de la matèria.

El fer l’activitat en un espai col·laboratiu virtual, com és el campus Moodle, permet que els estudiants interactuïn entre ells i generin un coneixement col·lectiu a partir de les seves activitats individuals, el que sens dubte implicarà un aprofundiment en l’anàlisi de les veus i un enriquiment per a tot el grup classe, que podrà implementar i compartir estratègies d’anàlisi de situacions reals.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/013
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Torres Gallardo, Begonya
Participants: 
Lyda Halbaut Bellowa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Anatomia Funcional de la Veu