Cultura intergeneracional de la clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret. Aplicació als TFG del doble grau d’ADE-Dret.

Aquest projecte treballa per la promoció de llaços entre els estudiants de grau i estudiants sènior de la Universitat de l’Experiència (a partir d’ara UE). L’existència d’activitats acadèmiques conjuntes a l’entorn d’aquests dos col·lectius ja fa un temps que es desenvolupen en universitats on existeixen programes universitaris per adults. Per tant, els programes de la UE de la Universitat de Barcelona son un bon entorn per treballar sobre aquestes iniciatives. La nova clínica d’economia familiar i social del Projecte dret al Dret de la Facultat de Dret és el nucli vertebrador d’aquesta proposta d’actuació intergeneracional, que tot i preveure diferents vies de treball, ha començat amb una molt de clara i concreta a l’entorn de la mentorització del TFG, que és la que es presenta en aquesta convocatòria. 

Cal recordar que les clíniques jurídiques treballen per promoure l'Aprenentatge servei (ApS), per tant, en el cas que ens ocupa, es promouran els TFG d'aquests tipus, de manera que s'intentarà que els estudiants treballin amb entitats per resoldre'ls necessitats específiques. Sempre que no sigui possible aquesta opció, es treballarà perque els TFG desenvolupats a l'entorn de la clínica puguin ser d'utilitat, encara que no directament per cap entitat, si per possibles usuaris, amb la qual cosa en la redacció dels TFG dels nostres estudiants, se'ls demana, sempre que sigui possible, la redacció d'un apartat especial tipus "guia d'usuari" o "drets dels usuaris", etc. Tots aquestes guies quedaran recollides en un document final de la clínica, que s'utilitzarà com a material de difussió de la mateixa. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Genèric:

  • Fomentar les relacions intergeneracionals dins de la nova clínica d’economia familiar i social per tal d’aconseguir efectes positius en tots els participants. Aquestes interaccions han començat a l’entorn del TFG.

Específics:

  • Posar en valor els coneixements i experiències professionals de les persones grans en els àmbits acadèmics que es treballen en la clínica que son, entre d’altres, els de tipus financer.
  • Traslladar aquests coneixements a les necessitats que puguin tenir els estudiants de grau en la realització del seu TFG de manera que aquesta visió professional s’afegeix a l’acadèmica proporcionada per les professores.
  • Donar la oportunitat als estudiants sèniors de participar en una assignatura que permet aquest tipus de tutorització i/o mentorització col·lectiva amb la qual cosa se’ls obre les portes a conèixer i participar en els engranatges universitaris.
  • Gaudir del contacte mutu entre els joves i els grans.
Codi del projecte: 
2022PMD-UB/010
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Cristina Poblet Farres
Participants: 
Cristina Roy Perez
Merce Costa Cuberta
Manuel Gómez Ruiz
Jordi Mayné Sellés
Ensenyament/s: 
Itinerari d’estudis simultanis: Dret - ADE
Assignatures implicades: 
TFG