El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat.

L’objectiu de l’actuació és la preparació i formació d’un grup d’estudiants participants en un Moot d’arbitratge internacional en habilitats i competències cognoscitives i no cognoscitives.

Aquesta formació s’estructura en tres fases diferenciades que concorden amb el calendari del Moot Madrid d’arbitratge internacional.

La primera fase iniciada del 15 de novembre de 2015 i que finalitza el 4 de març de 2016 consisteix en donar suport i formació als estudiants per preparar en primer lloc, el rol de demandants i un escrit de sol·licitud d’arbitratge i, en segon lloc, el rol de demandats contestant l’escrit de sol·licitud d’arbitratge. Aquest suport es donarà tant a nivell cognoscitiu atenent a la forma i al fons del conflicte, com a nivell d’habilitats en la preparació dels documents escrits amb les peticions fonamentades en el cas del Moot. Tot aquest seguiment es fa setmanalment.

La segona fase que s’inicia a inicis del mes de febrer i que finalitzarà la darrera setmana del mes d’abril consisteix en formar als estudiants en competències no cognoscitives. Aquesta formació és molt rellevant donat que els estudiants al llarg d’una setmana hauran de participar oralment en el Moot a Madrid. Per tant, en el període de temps indicat es treballaran habilitats de comunicació, estratègia per detectar els punts clau, d’argumentació i la capacitat de rèplica i dúplica. Els estudiants amb aquesta formació detecten els seus punts febles a nivell de comunicació, adquireixen tècniques d’expressió oral, capacitat de síntesi i control de l’estrès emocional i el pànic escènic.

La tercera fase i final té lloc del 25 al 29 d’abril que són les dates de celebració del Moot a Madrid. Un o dos dels professors implicats (possibilitat d’intercanvi al llarg de la setmana) viatjarà a Madrid per donar suport als estudiants en el desenvolupament de les rondes generals que duren fins dijous i, en el cas de superar aquestes rondes, la ronda final de dijous tarda i divendres matí. En tot cas, el professor té la funció de fer de coach dels estudiants identificant els seus punts febles i forts en el decurs de les sessions orals per esmenar els possibles defectes. Per la seva banda els estudiants apliquen en el Moot la formació adquirida al llarg dels mesos de les habilitats cognoscitives i no cognoscitives. La participació en el Moot se’ls hi computa com a Treball de Final de Grau.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’actuació que es du a terme te les següents finalitats docents:

  1. Incentivar i aprofundir diversos coneixements de Dret Mercantil d’una forma més pràctica i internacional.
  2. Reforçar la capacitat memorística dels estudiants amb la filosofia del learning by doing en un context d’una simulació d’arbitratge de caràcter internacional amb estudiants de diferents nivells.
  3. Incidir en diverses habilitats d’aprenentatge com la capacitat per formular hipòtesis; la cerca d’informació rellevant i l’anàlisi crític; la justificació dels arguments amb referències adequades a resolucions  judicials, administratives i a comentaris doctrinals i en l’organització en la gestió del temps de treball.
  4. Reforçar competències de comunicació escrites i orals com la síntesi de la informació donada en el cas i l’examen dels fets clau i rellevants; la presentació de la informació de manera ordenada en els seus escrits; l’expressió oral i escrita clara i precisa.
  5. Incidir en les relacions interpersonals tant dins del grup de treball com fora en la simulació davant del tribunal arbitral i amb la resta d’equips competidors a través de la formació en el control de l’estrès emocional i l’expressió del seu confort o desconfort dins del grup.
  6. Proveir als estudiants de la valoració en la seva evolució en l’aprenentatge tant a nivell de coneixements com d’habilitats a través de la formació en la participació d’un un moot internacional de caràcter jurídic necessari pel seu desenvolupament professional posterior amb:
  • Feedback dels professors implicats;
  • Reunions setmanals de control amb els membres del grup i els professors encarregats de la formació.
Codi del projecte: 
2016PID-UB/009
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Font Ribas, Antoni
Participants: 
Silvia Gomez Trinidad
Pablo Miguel Garrido Pérez
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Dret
Assignatures implicades: 
Dret de l'empresa i el mercat