El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat de la proposta és contribuir a un enfocament més plural de les modalitats d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat, centrant-se especialment en les que afavoreixen el pensament reflexiu i la consciència de l’alumnat en la construcció del coneixement i en el seu procés d’aprenentatge. Des del contrast que permet la pràctica reflexiva i el treball en equips col·laboratius interuniversitaris, la innovació vol ser una contribució més al disseny d’aquestes intervencions i experiències d’aprenentatge, aportant evidències del seu efecte en el desenvolupament professional i el desenvolupament competencial a l’educació superior.

D'acord amb aquesta intencionalitat, es proposen tres objectius generals del projecte d'innovació amb els corresponents objectius més específics:

1) Avaluar la potencialitat del pensament reflexiu en la metodologia docent i en la qualitat de l'aprenentatge dels estudiants de les assignatures implicades.

1.1. Conèixer la percepció dels estudiants sobre l’impacte en el seu aprenentatge, des de les experiències desenvolupades en el marc del projecte REDICE 14-1511 i la seva continuïtat en l’actual proposta.

1.2. Identificar els indicadors de qualitat en la docència desenvolupada (punts forts i punt febles) així com els reptes que implica aquest enfocament a la Universitat, des de l’espai d'intercanvi d'experiències, la pràctica reflexiva i el debat incardinat en l’equip multidisciplinari del projecte.

 

2) Validar els dispositiu elaborats (metodologies i eines) pel seu redisseny definitiu, considerant la docència presencial i semi-presencial com a repte de futur pel desenvolupament de les competències transversals  a la Universitat.

 

3) Formalitzar, difondre i transferir les pràctiques i les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge dissenyades per oferir millores, tant en la proposta curricular com en l’activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte en les diferents etapes formatives de l’educació superior.

3.1. Compartir e intercanviar les aportacions i els avanços del projecte en un seminari on participin tots els investigadors de totes les universitats implicades previst en la darrera sessió plenària del projecte.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La proposta d'innovació que es presenta respon a una experiència interuniversitària centrada en l'ús de les metodologies des d’una perspectiva narrativa i (auto)biogràfica (Suárez, 2011) per fomentar el pensament reflexiuen el que s'aprèn, en el propi procés d'aprendre i en el desenvolupament competencial i professional (Alliaud y Suárez, 2011) de l’estudiantat a l'educació superior.

El portafolis, els diaris reflexius (Zabalza, 2004), les autobiografies en formació, els autoinformes i  els relats d’experiències d’aprenentatge són formes possibles de narrativa escrita que s'han mostrat efectives per ajudar a l’alumnat a indagar, reconstruir, documentar i comunicar el coneixement construït en la seva experiència d’aprenentatge, i alhora treballar elements claus de l’aprenentatge basat en competències (Villa i Poblete, 2007).

Amb aquest punt de partida, la finalitat de la innovació [1] és doble:

a) Oferir millores en la intervenció docent (validant i formalitzant dispositius i estructutant pautes d'actuació)  per al desenvolupament del pensament reflexiu amb la qualitat requerida i

b) Evidenciar els seus efectes sobre el procés d'aprenentatge i el desenvolupament professional i competencial de l'alumnat.

Per aconseguir-ho destaquem dos elements claus que també aporten un doble valor a la proposta que es presenta :

- La mirada àmplia, incloent assignatures de graus diferents (Educació Social, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Pedagogia), d’etapes formatives diferents (formació de grau i formació de postgrau en un mòdul transversal als màsters oficials de la Facultat d’Educació de la UB) i de cinc universitats diferents: la UB, la UAB, la UVEG i Florida Universitària, la UCLM, i la UBU. Tant la trajectòria conjunta com la interdisciplinarietat del grup són una oportunitat interessant per aprofundir en l’anàlisi de les modalitats d’ensenyament-aprenentatge proposades i els processos d’aprenentatge que desenvolupa l’estudiantat.

- La projecció de futur. Sensibles al repte progressivament més rellevant del binomi internet-educació a les nostres universitats i les avantatges de l’estudi a distància que estan portant a una proliferació evident dels MOOC (Massive Online Open Course) arreu del món, la proposta també vol tenir en compte aquest mètode d’estudi per la renovació i validació d’una docència orientada a millorar els aprenentatges de l’estudiant i de qualitat en les modalitats semipresencials. L’emergència dels sistemes semipresencials amb el seu format de tutoria i la introducció de noves tecnologies com el correu electrònic, els fòrums, els nous formats d’interacció o els continguts multimèdia també suposen un nou escenari que cobra un relleu singular per a l’estudi i el treball autònom de l’estudiant universitari. Ens interessa analitzar-los en el marc de la proposta que es presenta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Aquesta proposta d'innovació docent es presenta com a complement del projecte titulat "El pensament reflexiu: del disseny de la docència a la significació de l’aprenentatge", presentat i otorgat amb pressupost a la convocatòria del Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE- 16 de 16 de març de 2016 (codi del projecte REDICE 16-1660). Tant la temporalització del REDICE-16 (conclou el 2 de desembre de 2017) com l'envergadura del projecte han motivat la sol.licitud d'aquesta proposta en el marc de la convocatòria de millora i innovació docent del PMID, amb ànims de poder sistematitzar la innovació pretesa fins a la finalització del curs 2017-2018 amb millors garanties de qualitat.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/028
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sabariego Puig, Marta
Participants: 
Alba Ambròs i Pallarès, Rubén Anglès Regós, Ana Belén Cano Hila, Inés Massot Lafon, José Manuel Moral Ferrer, Mª Pau Sandin Esteban, Judith Vidal Chiribés, Antoni Ruiz Bueno, Víctor Abella García, Vanesa Ausín Villaverde, Roberto Cejas León, María José Chisvert-Tarazona, Vanesa Delgado Benito, Laia Encinar Prat, David Hortigüela Alcalá, Antoni Navío Gámez, Davinia Palomares Montero, Francisco J. Ramos Pardo, Carme Ruiz Bueno, Pablo Sánchez Antolín, Angelina Sánchez Martí, José Sánchez-Santamaría, Mª Dolores Soto González, Sonia Renovell Rico
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d’Educació Social (UB)
Grau de Mestre en Educació Infantil (UB)
Graus de Pedagogia i Educació Social (UAB)
Grau de Pedagogia (UB)
Grau de Mestre en Educació Primària (UB)
Màsters Oficials de la Facultat d'Educació (UB).
Graus d’Educació Infantil i Primària. UVEG-Florida
Grau d’Educació Social (UCLM)
Grado de Maestro/a en Educación Primaria (UBU)
Assignatures implicades: 
Identitat i Desenvolupament Professional. Grau d’Educació Social (UB)
Observació i innovació a l’aula. Grau de Mestre en Educació Infantil (UB)
El procés d’ensenyament-aprenentatge. Assignatura comuna dels Graus de Pedagogia i Educació Social (UAB)
Disseny de Materials Digitals d’Ensenyament i Aprenentatge. Grau de Pedagogia (UB)
Acció tutorial: relacions entre escola, família i comunitat. Grau de Mestre en Educació Primària UB
Recerca orientada a la comprensió i la transformació. Mòdul transversal de metodologia dels Màsters Oficials de la Facultat d'Educació (UB)
Aprenentatge-servei en Comunitats d’aprenentatge. Graus d’Educació Infantil i Primària. UVEG-Florida
Aprenentatge basat en problemes: un projecte interdisciplinari. Graus d’Educació Infantil i Primària. Florida-UVEG
Pràcticum 2. Grau d’Educació Primària (UB)
Pràcticum 2. Grau d’Educació Social (UCLM)
Mètodes d’Investigació Educativa. Grau d’Educació Social (UCLM)
Tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació (UBU)
Educació Física i la seva didàctica (UBU)