ELECTRA

Grup d’Innovació Docent Consolidat Electra
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

Treball per competències: comentaris lingüístic i literari de textos grecs clàssics.

L’Espai Europeu d’Educació Superior ha comportat uns canvis importants pel que fa al procés d’ensenyament i aprenentatge a totes les universitats europees. Els programes del grau de Filologia Clàssica segueixen les noves tendències per tal d’oferir una titulació atraient on els estudiants puguin adquirir totes les competències necessàries per al seu desenvolupament professional. Amb caràcter general, el coneixement de la llengua grega clàssica així com el de la seva literatura són els eixos fonamentals de la formació i, des de fa anys, gràcies fonamentalment al GIDC Electra, l’ús de les TIC ha anat adquirint un protagonisme progressiu en la metodologia d’aprenentatge, assumint així una de les competències transversals: capacitat d’utilització de les TIC. Tanmateix, una altra de les competències transversals:  capacitat per a fer anàlisis i comentaris lingüístics i literaris no ha rebut cap dedicació ni reflexió conjunta per part del professorat ni, en conseqüència, existeix cap pauta col·lectiva ni individual per a l’alumnat que en faciliti la realització. Mancança sensible atès que tota competència transversal implica, per definició, una fusió/unió de coneixements, habilitats i actituds que s’han de desenvolupar conjuntament en el mateix espai de treball. L’actuació del grup, doncs, consistirà a omplir aquest buit.

Des de la seva creació, l'any 2000, el GIDC Electra ha elaborat una sèrie de projectes i activitats d'innovació docent destinats a facilitar l'aprenentatge de la llengua grega clàssica al nou alumnat de l'ensenyament (tant de l’antiga llicenciatura en Filologia Clàssica, com de l’actual Grau, i també del Màster en Cultures i Llengües de l’Antiguitat) amb l’ús de les TIC. Entre els darrers projectes realitzats, podem destacar el curs “Grec Clàssic. Curs d'Autoaprenentatge Introductori”, accessible on line i d'accés obert o el recurs “Sintaxi: Exemples en textos”, també on line i obert.

Vinculació amb l'ensenyament

Es tracta de treballar dues competències transversals bàsiques, comentari lingüístic i comentari literari, és a dir, comentar de forma ordenada, metòdica i el més completa possible els aspectes lingüístics i literaris dels textos que es llegeixen a classe o que prepara l'estudiant pel seu compte. Una bona comprensió d'un text grec n’implica, per descomptat, la traducció, però també reconèixer la configuració lingüística i la qualitat literària del text i del seu autor.

 L’ adquisició d'aquestes competències transversals es vincula al primer cicle del grau, però podran ser d'aplicació al segon cicle i no només a les matèries de grec sinó també a les de llatí, i, finalment, a qualsevol text literari en qualsevol llengua de cultura.

Codi UB: 
GINDOC-UB/017
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Gómez Cardó, Pilar
Membres del grup: 
Francesca Mestre Roca
Ernest Marcos Hierro
David Solé Gimeno
Sergi Grau Guijarro
Ignasi Vidiella Puñet
Roser Homar Pérez
Montserrat Camps Gaset
Helena Badell Giralt