Implementació de l’avaluació de la competència d’aprenentatge i responsabilitat a l’àmbit de la formació pràctica a farmàcia galènica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és acabar d’implantar en el curs 2013-2014  el procés d’avaluació de la competència transversal Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat en les assignatures de Farmàcia Galènica que s’imparteixen en 1r, 3r i 4t curs, i validar les noves rúbriques harmonitzades​.

El format harmonitzat d’aquestes rúbriques farà que l’alumne no es trobi amb processos d’avaluació diferents en funció de l’assignatura de l’àmbit galènic cursat. Tot i que les assignatures presenten un grau de dificultat creixent pel que fa a dita competència, sempre s’avaluarà amb uns criteris homogenis amb graus de desenvolupament clars per a cada nivell de domini, ja que s’apliquen criteris consensuats i validats pels coordinadors de pràctiques d’aquestes assignatures, tots ells membres del GIDTF (Grup d'innovació docent de Tecnologia Farmacèutica).

S’aplicaran aquestes rúbriques no solament en les assignatures pilot Introducció a la Farmàcia Galènica (nivell de domini

1) i Farmàcia Galènica I (nivell de domini 2) sinó també a les que encara no s’ha pogut posar en pràctica com són les assignatures Farmàcia Galènica II (nivell de domini

2) i Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat (nivell de domini 2-3) així com Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris (nivell de domini 2-3).

El fet de poder avaluar la competència al llarg del procés d’aprenentatge de l’estudiant permetrà la detecció dels alumnes amb dificultat d’adquisició del nivell de competència requerit i actuar en conseqüència.

També permetrà apreciar l’evolució de l’estudiant que s’enfrontarà, a situacions més complexes a mesura que avança en els seus estudis.

Codi del projecte: 
2013PID-UB/009
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Halbaut Bellowa, Lyda
Participants: 
Begonya Torres Gallardo , Montserrat Aroztegui Trenches, Montserrat Miñarro Carmona , Rosa M. Aparicio Pelegrin , Encarnación García Montoya , Maria Pilar Pérez Lozano , Joaquim Suñer Carbó , Jose María Suñe Negre , Jose Ramón Tico Grau , Anna Viscasillas Clerch , Anna Fábregas Fernández, Marc Teignie, Vahagn Jerbashian, Kristian Estevez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmacia
Assignatures implicades: 
Introducció a la Farmàcia Galènica (IFG), • Farmàcia Galènica I (F-GI), • Farmàcia Galènica II (FG-II), • Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat (FG-III), • Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris (ACMiPS)