Implementació de la metodologia d’aula inversa - modalitat ensenyament a temps (JITT) - a l’assignatura de Ciència de Materials del Grau de Química

S’aplicarà la metodologia d’aula inversa en la modalitat d’ensenyament a temps (Just In Time Teaching, JITT) a l’assignatura de Ciència de Materials. Aquesta assignatura és obligatòria al 3r semestre del Grau de Química de la Universitat de Barcelona. El mètode JITT s'implementarà per millorar el procés d’ensenyament – aprenentatge del conceptes relacionats amb els diagrames de fases d'equilibri, en concret amb la transformació eutèctica, fent èmfasis en l'estudi del nombre de fases, proporcions, composicions, microestructures formades, etc. Aquests conceptes són tradicionalment difícils de comprendre i assimilar.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A la lliçó de transformació eutèctica del tema de diagrames de fases, s’han d’assolir els següents coneixements:

- Fomentar l’autonomia i l’aprenentatge actiu de l’alumne donant-li un rol “actiu” dins el seu procés d’aprenentatge mitjançat la construcció prèvia de coneixement.

- Comprendre què és una transformació eutèctica

- Descriure quines són les característiques principals d’una transformació eutèctica

- Saber interpretar els diagrames de fases

- Aprendre la regla de les fases i la regla de la palanca

- Distingir els tipus de transformacions. Entendre què és una transformació eutèctica, quines són les seves característiques principals, com es calculen les fases existents, càlcul de les seves proporcions i càlculs de les composicions

- Determinar les microestructures que es formen en funció de la regió del diagrama de fases

- Comprendre la distinció entre fase, component i estructura

- Reconèixer les microestructures formades 

Codi del projecte: 
2020PID-UB/011
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
M. ELENA XURIGUERA MARTIN
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Química
Assignatures implicades: 
Ciència de Materials, 3r semestre M1
Estratègies docents per la millora/innovació: